ĐURE ĐAKOVIĆA

HT NAJLIKVIDNIJI, SKOK

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Ot­kup di­oni­ca Hr­vat­skog te­le­ko­ma (HT) re­zul­ti­rao je u če­t­vr­tak zna­čaj­nim ras­tom ci­je­ne tog iz­da­nja što ipak ni­je bi­lo do­volj­no da po­vu­če u po­zi­ti­van te­ri­to­rij i in­deks. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja na Za­gre­bač­koj bur­zi CROBEX se za­us­ta­vio na 1873 bo­da što ja bla­gih 0,21 pos­to ni­že ne­go dan ra­ni­je. Još bla­ži pad za­bi­lje­žio je CROBEX10 ko­ji se spus­tio za 0,11 pos­to na 1123 bo­da. Re­dov­ni je pro­met do­se­gao 5,7 mi­li­ju­na ku­na, a i ova­ko skro­man bio je do­vo­ljan da dvi­je di­oni­ce za­ko­ra­če u klub “mi­li­ju­na­ša”. Na vr­hu ljes­tvi­ce lik­vid­nos­ti na­šao se HT ko­ji je pri­ku­pio 1,5 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta, a ci­je­na mu je pri to­me uve­ća­na 2,8 pos­to na 183,70 ku­na. Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­upom pro­tr­go­va­no je za 1,1 mi­li­jun ku­na, ali mu se ci­je­na spus­ti­la za 0,84 pos­to na 469,99 ku­na. Sk­la­pa­nje ugo­vo­ra za iz­grad­nju, pu­šta­nje u rad i spa­ja­nje na mre­žu ge­oter­mal­ne elek­tra­ne “Ve­li­ka 1” vri­jed­nog 71,1 mi­li­jun ku­na raz­ga­li­lo je sr­ca ula­ga­ča u Đu­ro Đa­ko­vić, pa su ci­je­nu po­di­gli za 17,6 pos­to na go­to­vo 40 ku­na či­me je ta di­oni­ca do­hva­ti­la ti­tu­lu do­bit­ni­ka da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.