Sud­bi­na Vi­aduk­ta ovi­si o to­me ho­će li mu dr­ža­va vra­ti­ti dug

Hit­no tre­ba no­vac Ke­ze­le da­nas s dr­žav­nim taj­ni­ci­ma za gos­po­dar­stvo i pro­met

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Hit­no tre­ba no­vac Ke­ze­le da­nas s dr­žav­nim taj­ni­ci­ma za gos­po­dar­stvo i pro­met

U pi­smu Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Upra­va Vi­aduk­ta na­vo­di da ukup­ni dug HAC-a pre­ma kom­pa­ni­ji iz­no­si čak 93,8 mi­li­ju­na ku­na

Upos­tup­ku pred­ste­čaj­ne na­god­be za­gre­bač­kog Vi­aduk­ta u ti­je­ku je pri­ja­va po­tra­ži­va­nja te će, doz­na­je­mo, ovog tjed­na pre­ko dr­žav­ne Agen­ci­je rad­ni­ci do­bi­ti mi­ni­ma­lac za ožu­jak. Upra­va Vi­aduk­ta pod vod­stvom di­rek­to­ra Da­mi­ra Ke­ze­lea još po­ku­ša­va na­mak­nu­ti no­vac ko­ji­ma bi se po­kre­nu­la pro­izvod­nja, za­pos­li­li rad­ni­ci i ak­ti­vi­ra­la gra­di­li­šta.

Pro­cje­nju­je se da će tvrt­ka bi­ti u te­škoj si­tu­aci­ji ako dr­ža­va ne ubr­za pro­ce­du­re za rje­še­nje pro­ble­ma po pi­ta­nju pla­ća­nja svo­jih du­go­va tvrt­ki. Za da­nas je, doz­na­je­mo, za­ka­zan je sas­ta­nak dr­žav­nih taj­ni­ka Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva i Mi­nis­tar­stva pro­me­ta s Vi­aduk­to­vom Upra­vom, na­kon če­ga bi sve mo­glo bi­ti jas­ni­je.

Os­po­ra­va­nje na­pla­te

Pod­sje­ti­mo, ri­ječ je o poz­na­toj pro­ble­ma­ti­ci os­po­ra­va­nja na­pla­te Vi­aduk­ta od stra­ne ne­ko­li­ko pred­sjed­ni­ka Upra­va Hr­vat­skih au­to­ces­ta, zbog če­ga su sred­stva blo­ki­ra­na zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na, iako su, pri- mje­ri­ce, stru­kov­na ti­je­la vi­je­ća za rje­ša­va­nje gra­đe­vin­skih spo­ro­va eki­pi­ra­na s naj­e­mi­nent­ni­jim struč­nja­ci­ma, da­la za pra­vo kom­pa­ni­ji.

Kon­kret­ni­je, tri su tak­va slu­ča­ja rje­ši­va mi­mo su­da i ar­bi­tra­že, uz do­bru vo­lju dr­ža­ve u smis­lu ubr­za­nog rje­ša­va­nja i uz po­moć prav­nih miš­lje­nja. A pre­ma Ke­ze­leu, bu­de li Vi­adukt svo­ja po­tra­ži­va­nja br­zo na­pla­tio od dr­ža­ve, imat će za pla­će rad­ni­ka te za po­kre­ta­nje gra­đe­vin­skih ak­tiv­nos­ti, što je con­di­tio si­ne qua non za oče­ki­va­no vr­lo vje­ro­jat­no ru­jan­sko pred­ste­čaj­no ro­či­šte i iz­jaš­nja­va­nje vje­rov­ni­ka o pred­lo­že­nom pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja. U ni­zu do­sa­daš­njih po­te­za Upra­ve na pla­nu upoz­na­va­nja dr­žav­nih ti­je­la s na­ve­de­nom pro­ble­ma­ti­kom pred­nja­či pi­smo ko­jim se u lip­nju obra­ti­la Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stvu.

Sig­nal Mar­ti­ni Da­lić

U nje­mu se na­vo­di da ukup­ni dug HACa pre­ma kom­pa­ni­ji iz­no­si čak 93,8 mi­li­ju­na ku­na. Spe­ci­fi­ka­ci­ja, s dru­ge stra­ne, po­treb­nih sred­sta­va da bi po­kre­nu­li pro­izvod­nju i pla­ti­li rad­ni­ke po­ka­zu­je da im je ukup­no po­treb­no tek ne­što vi­še, tj. oko 105 mi­li­ju­na ku­na. U oče­ki­va­nju što će re­ći Vla­da, na ‘va­tri’ je i Sin­di­kat gra­di­telj­stva Hr­vat­ske či­ji su čla­no­vi i rad­ni­ci Vi­aduk­ta, eg­zis­ten­ci­jal­no ugro­že­ni i us­tva­ri očaj­ni. Sin­di­kat na če­lu s pred­sjed­ni­com Ja­sen­kom Vuk­šić, doz­na­je­mo, da­je po­dr­šku Upra­vi i zahtjevu da se dr­ža­va aktivira na rješavanju pro­ble­ma, ka­ko se zbog kri­ze Agro­ko­ra ne bi iz­gu­bi­la iz vi­da Vi­aduk­to­va si­tu­aci­ja.

Stra­te­ški part­ner

Po­dr­šku će do­dat­no da­ti i pi­smom pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću; na­ime, op­ći je za­klju­čak Upra­ve, rad­ni­ka i sin­di­ka­ta da se pro­blem tre­ba ri­je­ši­ti u što kra­ćem vre­me­nu ka­ko bi tvrt­ka po­kre­nu­la gra­đe­vin­ske ak­tiv­nos­ti.

Ta­ko­đer, oče­ku­je se da će pred­sjed­nik Upra­ve Vi­aduk­ta Da­mir Ke­ze­le ovih da­na sas­ta­ti s po­ten­ci­jal­nim stra­te­škim part­ne­rom. Su­sret je na­vod­no za­ka­zan za 8. ili 9. sr­panj, i za­nim­lji­vo, nes­luž­be­no se doz­na­je da je ipak po­sri­je­di ki­ne­ska gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja.

SIN­DI­KAT DA­JE PO­DR­ŠKU UPRA­VI

I ZAHTJEVU DA SE DR­ŽA­VA AKTIVIRA NA RJEŠAVANJU PRO­BLE­MA, A POTOPORU ĆE PRU­ŽI­TI I PI­SMOM PRE­MI­JE­RU

M. TOPOLOVEC/ PIXSELL

Da bi pla­ti­li rad­ni­ke i po­kre­nu­li gra­di­li­šta tre­ba im 105 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.