Po­vra­tak sin­di­ka­ta i HUP-a, ali bez pra­va gla­sa

Go­ran Ma­rić po­pus­tio oko člans­tva u Uprav­nom vi­je­ću CERP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zbog kri­ti­ka na nje­gov pri­jed­log za­ko­na o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom re­sor­ni mi­nis­tar Go­ran Ma­rić pro­mi­je­nit će jed­nu od odred­bi i vra­ti­ti u Uprav­no vi­je­će CERPa čla­no­ve iz re­do­va sin­di­ka­ta i pos­lo­da­va­ca. No, sa­mo dje­lo­mič­no, jer će po no­vo­me oni ima­ti pra­vo su­dje­lo­va­nja na sjed­ni­ca­ma, ali ne i pra­vo gla­sa kod do­no­še­nja od­lu­ka. Da­vor Ma­je­tić, pred­sjed­nik HUPa i Mla­den No­vo­sel, pred­sjed­ni­ka SSSH, pre­ma tvrd­nji Ma­ri­ća na­kon proš­lo­tjed­nog sas­tan­ka, to­mu se ne pro­ti­ve, već to ocje­nju­ju “pri­rod­nim i lo­gič­nim, bu­du­ći da nji­hov sta­tus ne uklju­ču­je od­go­vor­nost za sta­nje poslovanja CERPa”.

Po­vra­tak su­dje­lo­va­nja so­ci­jal­nih part­ne­ra u rad CERPa, prem­da ni­ti do­sad ta dva gla­sa u CERPu ni­su bi­la pre­sud­na, va­žan je na sim­bo­lič­noj ra­zi­ni. Go­ran Ma­rić uz čla­no­ve ko­ji su dr­žav­ni taj­ni­ci iz šest re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va, i da­lje će dak­le kon­tro­li­ra­ti i dr­ža­ti kor­mi­lo u svo­jim ru­ka­ma. U CERPu je os­tao vr­lo di­sku­ta­bi­lan dio por­t­fe­lja, či­ji je op­s­ta­nak uglav­nom upi­tan i za ko­ji je po­treb­no do­ni­je­ti te­ške od­lu­ke, osim so­ci­jal­nih part­ne­ra, ko­ji su uz­gred za tu funk­ci­ju pri­ma­ju i mje­seč­nu nak­na­du od 2000 ku­na, važ­no bi bi­lo i ko­nač­no otvo­ri­ti za jav­nost sjed­ni­ce Uprav­nog vi­je­ća.

Mi­nis­tar Go­ran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.