KUJUNDŽIĆ ZA 30 DA­NA KRE­ĆE U NO­VU NA­BA­VU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pod pri­ti­skom pos­lo­da­va­ca Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva po­vuk­lo je na­tje­ča­je vri­jed­ne 189 mi­li­ju­na ku­na objav­lje­ne u po­s­ljed­njem da­nu pri­je 1. sr­p­nja i po­čet­ka stu­pa­nja na sna­gu odre­be Za­ko­na o jav­noj na­ba­vi o obve­zi kri­te­ri­ja eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de, a ne naj­ni­že ci­je­ne, ko­ja je bi­la na­ve­de­na u spor­nom na­tje­ča­ju. Za mi­nis­tra Mi­la­na Ku­jun­dži­ća ri­ječ je o ko­in­ci­den­ci­ji s da­tu­mom, jer se obja­va na­tje­ča­ja oteg­nu­la zbog nas­to­ja­nja da se u de­fi­ni­ra­nje kri­te­ri­ja uklju­či pri­jed­lo­ge svih za­in­te­re­si­ra­nih, te je, tvr­di, sam pos­tu­pak na­ba­ve na­prav­ljen suk­lad­no za­ko­nu. Nes­luž­be­no se, pak, saz­na­je da za nje­go­vu ko­le­gi­cu, nad­lež­nu za jav­nu na­ba­vu, i pot­pred­sjed­ni­cu Vla­de Mar­ti­nu Da­lić to ni­je be­ni­gan slu­čaj, te je tra­ži­la od Ku­jun­dži­ća da po­vu­če na­tje­čaj. Po­ziv s no­vim kri­te­ri­ji­ma bi­ti će objav­ljen za mje­sec da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.