Ki­ne­zi že­le ula­ga­ti, od RH tra­že pro­jek­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ki­na

je i da­lje oz­bilj­no za­in­te­re­si­ra­na za gos­po­dar­sku i tr­go­vin­sku su­rad­nju s Hr­vat­skom i nas­tav­lja ohra­bri­va­ti svo­je kom­pa­ni­je da ula­žu u nju, te po­zi­va hr­vat­sku Vla­du da po­nu­di inves­ti­cij­ske pro­jek­te i snaž­ni­je po­dr­ži ini­ci­ja­ti­vu 16+1 ko­ja, uz Hr­vat­sku, obu­hva­ća još 15 ze­ma­lja sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe s ko­ji­ma Ki­na že­li oja­ča­ti eko­nom­ske ve­ze. “Raz­mi­je­ni­li smo in­for­ma­ci­je s hr­vat­skom Vla­dom i nje­zi­nim ve­le­pos­lans­tvom u Pe­kin­gu, a po­sje­ti­li smo i ne­ko­li­ko iz­vr­s­nih hr­vat­skih po­du­ze­ća. Vi­dje­li smo da pos­to­ji ve­lik po­ten­ci­jal za su­rad­nju u inves­ti­ra­nju”, iz­ja­vio je Qin Jing, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Fon­da SINOCEE, te­škog 13 mi­li­jar­di eura, ko­ji je Ki­na po­kre­nu­la ka­ko bi fi­nan­ci­ra­la pro­jek­te u tom di­je­lu Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.