Sta­li i Fi­ato­vi ko­ope­ran­ti

Ras­te šte­ta Op­ći štrajk rad­ni­ka u Kra­gu­jev­cu za­us­ta­vio pro­izvod­nju u ni­zu tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Rad­ni­ci tvrt­ki Mag­ne­ti Ma­rel­li i PMC su vra­će­ni s pos­la i do­bit će 65 pos­to zarade za da­ne na ko­je ne ra­de zbog štraj­ka u Fi­atu

Pro­izvod­ne tra­ke u tvor­ni­ci Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les Sr­bi­ja (FCA) u Kra­gu­jev­cu i da­lje sto­je, a kra­jem proš­log tjed­na sta­le su i ko­ope­rant­ske tvrt­ke. Rad­ni­ci tvrt­ki Mag­ne­ti Ma­rel­li i PMC su vra­će­ni s pos­la i do­bit će 65 pos­to zarade za da­ne ko­ji ne ra­de zbog štraj­ka u Fi­atu.

Ka­ko su pri­op­ći­li iz Sa­ve­za sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta, rad­ni­ci u Adi­en­tu i u tvrt­ki Au­to­mo­ti­ve ra­de na po­pu­nja­va­nju za­li­ha, ali je pro­izvod­nja sma­nje­na, a ni­su ni an­ga­ži­ra­ni rad­ni­ci ko­ji su do­sad u tim tvrt­ka­ma ra­di­li pre­ko agen­ci­ja.

U Fi­atu vi­še od 2000 rad­ni­ka od­luč­no je is­tra­ja­ti u zah­tje­vi­ma o po­ve­ća­nju za­ra­da, nak­na­da, kao i bo­ljim uvje­ti­ma ra­da. Pos­lo­dav­s­tvo je šu­tje­lo, a re­ka­ci­ja ni­je bi­lo ni iz dr­žav­nog vr­ha. Rad­ni­ci su od­lu­či­li iz­mje­ni­ti, od­nos­no do­pu­ni­ti zah­tjev o po­ve­ća­nju za­ra­da. Umes­to pr­vo­bit­no tra­že­nog po­ve­ća­nja bru­to os­no­vi­ce sa 38.000 na 45.000 di­na­ra, sa­da tra­že po­ve­ća­nje na 50.000 (oko 412 eura). Pre­ma ri­je­či­ma Zo­ra­na Mar­ko­vi­ća, pred­sjed­ni­ka štraj­ka­škog od­bo­ra, tak­va od­lu­ka do­ni­je­ta je jer se pos­lo­vod­stvo oglu­ši­lo o na­log in­s­pek­ci­je ra­da o nas­tav­ku pre­go­vo­ra o rad­nič­kim zah­te­vi­ma.

“Od 21. lip­nja, ka­da smo im pre­da­li od­lu­ku o stu­pa­nju u op­ći štrajk, nit­ko iz pos­lo­vod­stva nam se ni­je obra- tio ni­ti se jav­no ogla­ša­va­ju o štraj­ku”, ka­že Zo­ran Mar­ko­vić. On do­da­je i da je In­s­pek­ci­ja ra­da do­ni­je­la rje­še­nje ko­rod­nih jim se pos­lo­dav­cu na­la­že da nas­ta­vi ne­po­sred­ne pre­go­vo­re sa štraj­kač­kim od­bo­rom, ali oni i to ig­no­ri­ra­ju. Mar­ko­vić ka­že da šte­tu zbog štraj­ka u FCA tr­pe i ko­ope­rant­ske tvrt­ke kao i dr­ža­va Sr­bi­ja u či­jem je vlas­niš­tvu tre­ći­na di­oni­ca tvor­ni­ce, te da oče­ku­je da se i dr­ža­va uklju­či u rje­ša­va­nje pro­ble­ma. Štrajk rad­ni­ka u kom­pa­ni­ji Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les Sr­bi­ja (FCA) od po­ne­delj­ka, 3. sr­p­nja odr­ža­vat će se od 6 do 14 sa­ti. To zna­či da će rad­ni­ci iz obje smje­ne za­jed­no pro­s­vje­do­va­ti, od­lu­čio je Štraj­kač­ki od­bor.

Pred­sjed­nik Štraj­kač­kog od­bo­ra Zo­ran Mar­ko­vić re­kao je agen­ci­ji Be­ta da su od­lu­čli “bla­go ra­di­ka­li­zi­ra­ti pro­s­vjed”, jer se “pos­lo­da­vac upor­no oglu­šu­je o na­log in­s­pek­ci­je ra­da da za­poč­ne pre­go­vo­re o na­šim zah­tje­vi­ma”.

“Pro­izvod­ni rad­ni­ci dru­ge smje­ne će u po­ne­dje­ljak do­ći u tvor­ni­cu u pr­voj smje­ni od 6 do 14 sa­ti. Po­zva­li smo rad­ni­ke da po­ne­su zvi­ždalj­ke i tru­be”, re­kao je Mar­ko­vić. On je do­dao da će se svi štraj­ka­ši u po­ne­dje­ljak oku­pi­ti u pod­ne kod uprav­ne zgra­de, kao i da će se pri­je tog sku­pa odr­ža­ti pro­s­vjed­na šet­nja rad­ni­ka od po­go­na do po­go­na. Štraj­ka­ški od­bor traži da se pre­ma pos­lo­dav­cu pri­mi­je­ni nov­ča­na kaz­na jer ni­je po­što­vao na­log in­s­pek­ci­ja ra­da i u ro­ku po­čeo pre­go­vo­re. Pro­izvo­đač auto­mo­bi­la iz To­ri­na ima 67% udje­la u za­jed­nič­koj kom­pa­ni­ji, a sr­p­ska dr­ža­va 33% vlas­nič­kog udje­la.

2000 rad­ni­ka štraj­ka u po­go­ni­ma kra­gu­je­vač­ke tvor­ni­ce vo­zi­la 412 eura bru­to os­no­vi­ce tra­že štraj­ka­ši u Fi­atu

IGOR KRALJ/PIXSELL

Fi­at 500L iz Kra­gu­jev­ca prodaje se di­ljem svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.