PAVGORD DOGRAĐUJE ROBNU KU­ĆU U FOČI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Fo­čan­skoj kom­pa­ni­ji Pavgord omo­gu­će­no je iz­mje­na­ma re­gu­la­cij­skog pla­na, ko­je su usvo­ji­li vi­jeć­ni­ci SO Fo­ča, da do­gra­di objekt Rob­ne ku­će u tom gra­du i da na slo­bod­nom di­je­lu par­ce­le iz­gra­di stam­be­nu zgra­du. Ri­ječ je o jed­nom od naj­a­trak­tiv­ni­jih pros­to­ra, ko­ji gra­ni­či sa za­šti­će­nom zo­nom Pri­je­ke čar­ši­je, što obve­zu­je inves­ti­to­ra da is­pu­ni po­seb­ne pro­pi­sa­ne uvje­te grad­nje. “To zna­či da je za­bra­nje­na na­do­grad­nja na pos­to­je­ću vi­si­nu obje­ka­ta, da se mo­ra gra­di­ti autoh­to­nim ma­te­ri­ja­li­ma, te da se bu­du­će gra­đe­vi­ne mo­ra­ju uk­lo­pi­ti u pos­to­je­ći am­bi­jent“, po­jas­nio je Men­sud Ja­hić, na­čel­nik Odje­lje­nja za pros­tor­no ure­đe­nje i stam­be­no­ko­mu­nal­ne pos­lo­ve op­ći­ne Fo­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.