U ČE­TI­RI GO­DI­NE STRA­NE TVRT­KE ZAPOSLILE 460.000 AME­RI­KA­NA­CA

SVI­JET

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

700 mi­li­jar­di do­la­ra ulo­ži­le su u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne stra­ne kom­pa­ni­je u ame­rič­ku pro­izvod­nju

Ukup­na ino­zem­na ula­ga­nja u Ame­ri­ku proš­le su go­di­ne do­se­gla 3,7 bi­li­ju­na do­la­ra što je re­kord­ni iz­nos u svjet­skim ok­vi­ri­ma

Tvrd­nje pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da su stra­ne kom­pa­ni­je od­ni­je­le rad­na mjes­ta u ame­rič­kim tvor­ni­ca­ma ni­su toč­ne, što­vi­še, stra­na ula­ga­nja u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na zas­luž­na su za ve­ći­nu no­vih rad­nih mjes­ta. Pre­ma Re­uter­so­voj ana­li­zi služ­be­nih sa­vez­nih statistika, od 2010. do 2014. go­di­ne u SAD-u je otvo­re­no 656.000 no­vih rad­nih mjes­ta u pro­izvod­nom sek­to­ru, od če­ga je dvi­je tre­ći­ne zas­lu­ga ino­zem­nih ula­ga­nja. Ame­ri­ke stra­ne su kom­pa­ni­je ubriz­ga­le vi­še od 700 mi­li­jar­di do­la­ra či­me su ukup­na stra­na ula­ga­nja do­se­gla 3,7 bi­li­ju­na do­la­ra, ka­zu­ju po­da­ci za proš­lu go­di­nu. To je ujed­no i re­kord­ni iz­nos u svjet­skim ok­vi­ri­ma. Po­da­ci ne idu u pri­log Trum­po­vim naj­a­va­ma da će uves­ti vi­še ca­ri­ne na uvoz ro­be iz dr­ža­va ko­je ima­ju vi­sok tr­go­vin­ski su­fi­cit sa SADom, po­put Nje­mač­ke i Ki­ne. Ad­mi­nis­tra­ci­ja je naj­a­vi­la i stro­ži si­gur­nos­ni nad­zor stra­nih inves­ti­ci­ja.

Po­ma­lo je pa­ra­dok­sal­no da su Trum­po­ve po­ru­ke iz pre­diz­bor­ne kam­pa­nje pa­le na plod­no tlo na ju­gu SAD-a ko­ji je dos­ta pro­fi­ti­rao od stra­nih ula­ga­nja, po­seb­no iz Nje­mač­ke. Ta­ko je BMW ulo­žio osam mi­li­jar­di do­la­ra u tvor­ni­cu u Spar­tan­bur­gu u Juž­noj Ka­ro­li­ni, a ko­ja je pos­ta­la naj­ve­ći iz­voz­nik auto­mo­bi­la u SADu, gle­da­ju­ći po vri­jed­nos­ti. Re­pu­bli­kan­ski gu­ver­ner te sa­vez­ne dr­ža­ve Hen­ry McMas­ter iz­ja­vio je proš­log po­ne­djelj­ka ka­ko je ba­var­ski pro­izvo­đač sta­vio Juž­nu Ka­ro­li­nu na glo­bal­ni ula­gač­ki zem­ljo­vid. “Pri­sut­nost ove kom­pa­ni­je pro­mi­je­ni­la je sve u ra­zvo­ju na­še dr­ža­ve”, do­dao je McMas­ter.

Flek­si­bi­lan od­go­vor

BMW u toj tvor­ni­ci za­poš­lja­va 9000 lju­di, a iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Ha­rald Krüger naj­a­vio je do­dat­na ula­ga­nja od 600 mi­li­ju­na do­la­ra u slje­de­će če­ti­ri go­di­ne što će broj rad­ni­ka po­ve­ća­ti za 1000 lju­di.

Kom­pa­ni­ja će ulo­ži­ti i do­dat­nih 200 mi­li­ju­na do­la­ra u nji­ho­vu obu­ku. U gra­du Char­les­to­nu no­vih 1200 rad­nih mjes­ta otva­ra Mer­ce­des-Benz, a šved­ski Vol­vo ina­če u ki­ne­skom vlas­niš­tvu idu­će go­di­ne na­mje­ra-

va otvo­ri­ti pr­vu ame­rič­ku tvor­ni­cu s 2000 za­pos­le­nih. No, BMW se spre­ma za mo­gu­ći za­okret u ame­rič­koj po­li­ti­ci pre­ma stra­nim kom­pa­ni­ja­ma. Na­ime, ob­nav­lja­ju se tvor­ni­ce u Juž­noj Afri­ci i Ki­ni ka­ko bi se sma­nji­la ovis­nost o Spar­tan­bur­gu.

Pod­sje­ti­mo, na­kon naj­a­va u si­ječ­nju da BMW na­mje­ra­va gra­di­ti tvor­ni­cu u Mek­si­ku, Do­nald Trump je iz­ja­vio ka­ko Nje­mač­ka prodaje pre­vi­še auta u SADu. “Ako se ne­što do­go­di na po­li­tič­koj ra­zi­ni a ne zna­mo još što bi to bi­lo u mo­guć­nos­ti smo bi­ti flek­si­bil­ni. Ne­će­mo pro­izvo­di­ti sa­mo u Spar­tan­bur­gu, već i u Juž­noj Afri­ci, a kas­ni­je i u Ki­ni”, iz­ja­vio je za Reuters Oli­ver Zip­se, član Upra­ve BMWa za­du­žen za pro­izvod­nju. Re­pu­bli­kan­ska se­na­to­ri­ca iz Juž­ne Ka­ro­li­ne Lin­d­sey Gra­ham sma­tra ka­ko će pro­tek­ci­oni­zam na­šte­ti­ti ame­rič­kim rad­ni­ci­ma.

“Is­pre­go­va­raj­mo tr­go­vin­ski spo­ra­zum s Eu­ro­pom, mo­der­ni­zi­raj­mo Sje­ver­no­ame­rič­ki spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni (NAFTA)”, po­ru­ču­je Gra­ham. “Ide­mo u kri­vom smje­ru. Tre­ba­mo vi­še tr­go­vin­skih spo­ra­zu­ma, a ne ma­nje”, do­da­la je se­na­to­ri­ca ko­ja se čes­to su­prot­stav­lja miš­lje­nju pred­sjed­ni­ka Trum­pa.

FOTOLIA

Stro­ži nad­zor

U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne u pro­izvod­nju na po­dru­čju Od stra­nih ula­ga­nja pro­fi­ti­rao je i jug ko­ji po­dr­ža­va Trum­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.