Ki­ne­zi ku­pi­li ma­ri­bor­sku te­le­vi­zi­ju RTS

Ste­čaj Pri­je­tio je gu­bi­tak frek­ven­ci­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ski

inves­ti­to­ri niz inves­ti­ci­ja u Ma­ri­bo­ru nas­tav­lja­ju pre­uzi­ma­njem re­gi­onal­ne te­le­vi­zi­je RTS.

U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ova se te­le­vi­zi­ja su­oči­la s broj­nim pro­ble­mi­ma pa je i nje­zin pro­gram zna­čaj­no okr­njen. Zbog ste­ča­ja kom­pa­ni­je Te­le 59 ko­ja je os­ni­vač RTSa, pri­je­ti­lo joj je i odu­zi­ma­nje frek­ven­ci­je, pre­no­si Si­ol.net.

No, sa­da iz­gle­da do­la­ze bo­lja vre­me­na. Po­du­ze­će RIM Pro­jekt, ko­je u Slo­ve­ni­ji dje­lu­je u ime ki­ne­skih inves­ti­to­ra, ku­pi­lo je nje­zi­ne pos­lov­ne pros­to­re s opre­mom te će po­ku­ša­ti oži­vje­ti pro­pa­da­ju­ću te­le­vi­zij­sku pos­ta­ju. Pri­je ne­ko­li­ko da­na pos­lov­ni čo­vjek sa slo­ven­ske oba­le Se­bas­tjan Vež­na­ver ki­ne­skim je inves­ti­to­ri­ma pro­dao ma­ri­bor­sku te­le­vi­zi­ju. Ni­je poz­na­to ko­li­ko su Ki­ne­zi pla­ti­li, no ci­je­na je sa­svim si­gur­no ve­ća od 1,1 mi­li­ju­na eura ko­li­ko je Vež­na­ver pla­tio imo­vi­nu po­du­ze­ća Te­le 59.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.