NAJDUŽI PAD KUPOVNE MO­ĆI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ras­po­lo­ži­vi do­ho­dak bri­tan­skih gra­đa­na sma­njen je u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne tre­će tro­mje­se­čje za­re­dom, što je naj­du­lje raz­dob­lje pa­da od 70-ih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća, po­ka­za­li su u pe­tak naj­no­vi­ji po­da­ci ta­moš­njeg sta­tis­tič­kog ure­da (ONS). Realni ras­po­lo­ži­vi do­ho­dak ku­ćans­ta­va sma­njen je u pr­vom tro­mje­se­čju 1,4 pos­to u od­no­su na pret­hod­na tri mje­se­ca, što je nje­gov naj­s­naž­ni­ji pad od pr­vog tro­mje­se­čja 2013. go­di­ne. U ONS-u objaš­nja­va­ju nje­gov pad u pr­vom tro­mje­se­čju, iz­me­đu os­ta­log, taj­min­gom po­rez­nih pla­ća­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.