Ni­ke u part­ner­stvu s Ama­zo­nom za­ra­đu­je 500 mil. do­la­ra

Pi­lot pro­jekt Sport­ska opre­ma nu­dit će se iz­rav­no pu­tem Ama­zo­no­ve web stra­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ni­ke

je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 8,7 mi­li­jar­di do­la­ra, 5,3 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, a naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač sport­ske opre­me naj­a­vio je i su­rad­nju s Ama­zo­nom. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, do­bit Ni­kea po­ras­la je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju, do kra­ja svib­nja, za 19,4 pos­to, na 1,01 mi­li­jar­du do­la­ra. Osim so­lid­nih fi­nan­cij­skih re­zul­ta­ta, Ni­ke je obja­vio da po­kre­će pi­lot pro­gram o pro­da­ji di­je­la nje­go­va asor­ti­ma­na pu­tem Ama­zo­no­ve web stra­ni­ce. I do­sad su se u Ama­zo­no­voj po­nu­di mo­gli na­ći Ni­ke­ovi pro­izvo­di, no nu­di­li su ih ne­li­cen­ci­ra­ni di­le­ri i tre­će stra­ne, dok bi sa­da Ni­ke iz­rav­no pro­da­vao dio svo­jih pro­izvo­da. “Ni­ke­ovi pri­ho­di mo­gli bi se po­ve­ća­ti za 300 do 500 mi­li­ju­na do­la­ra u SADu, ili za 1 pos­to na glo­bal­nom tr­ži­štu, ako se pi­lot pro­gram Ni­kea i Ama­zo­na ra­zvi­je u još zna­čaj­ni­je part­ner­stvo”, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri Gol­d­man Sac­h­sa.

REUTERS

Do­bit ras­la 19 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.