Kas­no za traž­bi­nu na­kon otva­ra­nja pred­ste­čaj­ne na­god­be

Sud­ska prak­sa Po­s­lje­di­ce Tu­ži­telj ni­je os­po­ra­vao sklop­lje­nu pred­ste­čaj­nu na­god­bu ko­ja je pos­ta­la pra­vo­moć­na i ovr­š­na

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Od­bi­jen tuž­be­ni zah­tjev zbog ne­pri­jav­lji­va­nja u PSN

Suk­lad­no sta­vu Žu­pa­nij­skog su­da u Pu­li u od­lu­ci Gž40/ 17 ka­ko ni­je spor­no da tu­ži­telj ni­je pri­ja­vio svo­ju traž­bi­nu u pos­tup­ku pred­ste­čaj­ne na­god­be, da je sklop­lje­na pred­ste­čaj­na na­god­ba ko­ja je pos­ta­la pra­vo­moć­na i ovr­š­na, a ni­je spor­no ni­ti da ju tu­ži­telj ni­je os­po­ra­vao, to je suk­lad­no odred­bi čl. 81. ZFPPNa tu­ži­telj du­žan tr­pje­ti sve prav­ne po­s­lje­di­ce ta­ko­vog svog pos­tu­pa­nja, a ka­ko je naz­na­čio i sud pr­vog stup­nja, u skla­du s dos­tav­lje­nom sud­skom prak­som. Na­ime, odred­bom čl. 71.st.1. ZFPPN odre­đe­no je da prav­ne po­s­lje­di­ce otva­ra­nja pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be nas­ta­ju za sve traž­bi­ne vje­rov­ni­ka pre­ma duž­ni­ku ko­je su nas­ta­le do otva­ra­nja pos­tup­ka, ako tim Za­ko­nom ni­je druk­či­je pro­pi­sa­no, a što za kon­kret­nu(e) traž­bi­nu(e) ni­je slu­čaj.

Sud na­la­zi zah­tjev neosnovanim jer traž­bi­na ni­je pri­jav­lje­na u pos­tup­ku pred­ste­čaj­ne na­god­be, tuženik je ni­je priz­nao, pa is­ta gu­bi prav­nu sna­gu i tu­ži­telj je vi­še ne mo­že os­no­va­no po­tra­ži­va­ti u ovom par­nič­nom pos­tup­ku.

ŽU­PA­NIJ­SKI SUD U PU­LI

NA­LA­ZI ZAH­TJEV NEOSNOVANIM JER TRAŽ­BI­NA NI­JE

PRI­JAV­LJE­NA U POS­TUP­KU PRED­STE­ČAJ­NE NA­GOD­BE, A TUŽENIK JE NI­JE PRIZ­NAO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.