POVLAŠTENI ADRIS DO­NIO SKOK PRO­ME­TA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pi­še: TOMISLAV PILI

Za­vr­še­tak rad­nog tjed­na na Za­gre­bač­koj bur­zi obi­lje­ži­lo je još jed­no slab­lje­nje in­dek­sa uz zna­čaj­no ve­ći pro­met ko­ji je po­naj­vi­še zas­lu­ga tr­go­va­nja pov­la­šte­nom di­oni­com Adri­sa. Na kra­ju tr­go­vin­skog da­na CROBEX se spus­tio do 1865 bo­do­va što je 0,43 pos­to ma­nje ne­go dan ra­ni­je. CROBEX10 os­la­bio je go­to­vo is­to­vjet­nih 0,45 pos­to, a za­us­ta­vio se na 1118 bo­do­va. Ti­me mje­ri­la do­ma­ćeg tržišta ka­pi­ta­la sla­be već dru­gi uzas­top­ni dan. No, za­to je pe­tak do­nio po­mak u lik­vid­nos­ti, pa je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za čak 15,4 mi­li­ju­na ku­na. Na ljes­tvi­ci naj­lik­vid­ni­jih ti­je­kom da­na bi­lo je stal­nih pro­mje­na, ali je na kra­ju na vrh za­sje­lo pov­la­šte­no iz­da­nje Adri­sa s pri­kup­lje­nih 9,6 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta. Pri to­me mu se ci­je­na spus­ti­la za 0,4 pos­to na 463 ku­ne. Uz Adris, mi­li­jun­ski pro­met pri­ku­pi­le su još tri di­oni­ce. S Hr­vat­skim te­le­ko­mom je pro­tr­go­va­no za 1,5 mi­li­ju­na ku­na, a ci­je­na mu je ta­ko­đer oslabila, i to za 1,6 pos­to, pa se za­us­ta­vio na 180,66 ku­na. S dru­ge stra­ne, Va­la­mar Ri­vi­era je pri­ku­pio 1,4 mi­li­ju­na ku­na, ali je ci­je­na di­oni­ce oja­ča­la go­to­vo dva pos­to na 44,44 ku­ne. Ta je di­oni­ca ujed­no i do­bit­nik da­na. Na kra­ju, ci­je­na Ini­ne di­oni­ce je stag­ni­ra­la na 3250 ku­na uz pro­met od 1,1 mi­li­jun ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.