KU­ĆA ZA OD­MOR NA MO­RU

VE­ĆI IN­TE­RES ZA KUPNJU ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­kret­ni­ne su u Hr­vat­skoj ti­je­kom lip­nja u pro­sje­ku po­sku­pje­le za 2 pos­to u od­no­su na is­ti mje­sec la­ni, ali i sa­mo 0,14 pos­to u od­no­su na ovaj svi­banj, po­ka­zu­je ana­li­za web oglas­ni­ka Nju­ška­lo, s tim da je ci­je­na kva­dra­ta sta­na vi­ša za 3,6, a ku­ća za 2,3 pos­to, u us­po­red­bi s lip­njem 2016. Glav­ni grad Zagreb bi­lje­ži rast od 3,6 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, a pra­ti ga rast ci­je­na u mjes­ti­ma na oba­li (naj­vi­še u Du­brov­ni­ku - 11,8%, s kva­dra­tom ku­će za 4382 i staa za 3056 €), gdje je u lip­nju bio oso­bi­to iz­ra­žen in­te­res stra­na­ca za kupnju ku­ća za od­mor. Na Nju­ška­lu su evi­den­ti­ra­li 23-pos­tot­ni po­rast po­sje­ta ko­ris­ni­ka iz dru­gih ze­ma­lja ogla­si­ma ne­kret­ni­na za od­mor, dok je naj­vi­še tak­vih obje­ka­ta pro­da­no u Pri­mor­sko-go­ran­skoj i Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji. Do stam­be­nog kva­dra­ta, bi­lo u sta­nu ili ku­ći, naj­po­volj­ni­je se mo­glo do­ći u Vu­ko­va­ru, Vin­kov­ci­ma i Bje­lo­va­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.