Pe­vec će pri­mi­ti još 50 za­pos­le­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­vec

će u Ča­kov­cu za­pos­li­ti 50 lju­di, obe­ća­lo je ju­čer vod­stvo tr­go­vač­kog lan­ca obja­viv­ši ka­ko je u tom gra­du kom­pa­ni­ja ku­pi­la objekt Mer­ku­ra. Objekt je kup­ljen za­du­že­njem kod pos­lov­ne ban­ke, ma­da ni­je na­ve­de­no ko­je kao ni vri­jed­nost tran­sak­ci­je. Ri­ječ je o objek­tu od 5000 m2, a no­vi Pe­vec mo­gao bi bi­ti otvo­ren do kra­ja go­di­ne.

PD

Ku­pi­li Mer­kur u Ča­kov­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.