S 401 mi­li­jun ku­na do pos­la za 3000 že­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kroz

pro­gram “Za­že­li” vri­je­dan 401 mi­li­ju­na ku­na pla­ni­ra se za­pos­li­ti oko 3000 že­na na pos­lo­vi­ma bri­ge o sta­ri­ji­ma. Fi­nan­ci­rat će se kroz iz sred­sta­va Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da, a ci­lja na že­ne ko­je su u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju na tr­ži­štu ra­da. Po­ziv tra­je do 2020., a za na­tje­čaj se s pro­jek­ti­ma mo­gu pri­ja­vi­ti je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve i udru­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.