Šverc du­ha­na us­kra­tio 10 mi­li­jar­di eura

Dok je u Eu­ro­pi po­troš­nja ile­gal­nog du­ha­na pa­la 10%, u Hr­vat­skoj je ras­la za 32%

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Stu­di­ja kon­zul­tant­ske ku­će KPMG u su­rad­nji s Royal Uni­ted Ser­vi­ces Ins­ti­tu­te (RUSI) po­ka­zu­je da je la­ni devet pos­to svih ci­ga­re­ta u Eu­ro­pi doš­lo iz ile­gal­nih iz­vo­ra, od­nos­no kri­jum­čar­skim pu­te­vi­ma. Ra­di se o 48 mi­li­jar­di ci­ga­re­ta što je jed­na­ko ukup­noj po­troš­nji u Fran­cu­skoj. Ti­me su eu­rop­ske dr­ža­ve os­ta­le bez 10,2 mi­li­jar­de eura pro­ra­čun­skih pri­ho­da. Glav­ni­na kri­ju­mu­voz­nom ča­re­nih i kri­vo­tvo­re­nih ci­ga­re­ta, toč­ni­je 62 pos­to, do­la­zi na tr­ži­šta pet dr­ža­va. To su Fran­cu­ska, Polj­ska, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Nje­mač­ka i Ita­li­ja.

U Hr­vat­skoj je 5,2 pos­to ukup­ne po­troš­nje la­ni doš­lo iz ile­gal­nih iz­vo­ra, a bi­lje­ži se rast od 32 pos­to. Na eu­rop­skoj ra­zi­ni po­troš­nja ile­gal­nog du­ha­na pa­la je go­to­vo 10 pos­to, naj­vi­še u po­s­ljed­nje tri go­di­ne, is­ti­če Char­lie Sim­p­son, part­ner u bri­tan­skom KPMGu. “Una­toč to­me, jas­no je da ile­gal­no tr­ži­šte du­ha­na nas­tav­lja evo­lu­ira­ti”, do­dao je Sim­p­son.

No, pro­mje­na ima i u glav­nim iz­vo­ri­šti­ma ile­gal­nog du­ha­na. Stu­di­ja po­ka­zu­je da je Ukra­ji­na smi­je­ni­la Bje­lo­ru­si­ju na po­zi­ci­ji naj­ve­ćeg iz­vo­ri­šta kri­jum­ča­re­nih i kri­vo­tvo­re­nih du­han­skih pro­izvo­da za Eu­ro­pu. Iz te dr­ža­ve do­la­zi 12 pos­to ile­gal­nog du­ha­na.

REUTERS

Ukra­ji­na je glav­ni iz­vor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.