PLINSKO PO­LJE U IRANU

TOTAL RA­ZVI­JA NAJ­VE­ĆE

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Fran­cu­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja Total u su­rad­nji s ki­ne­skim Chi­na Na­ti­onal Pe­tro­le­um te iran­skim Pe­tro­par­som u po­ne­dje­ljak je u Te­he­ra­nu pot­pi­sa­la ugo­vor o ra­zvo­ju naj­ve­ćeg pod­mor­skog plin­skog po­lja na svi­je­tu. Ra­di se o ra­zvo­ju 11. fa­ze plin­skog po­lja So­uth Pars, a pro­jekt je ukup­no vri­je­dan 4,8 mi­li­jar­di do­la­ra. To je ujed­no i pr­va stra­na inves­ti­ci­ja u ener­get­ski sek­tor Ira­na ot­ka­ko su u si­ječ­nju proš­le go­di­ne uki­nu­te za­pad­ne sank­ci­je toj dr­ža­vi uved­ne zbog nje­zi­na nuk­le­ar­nog pro­gra­ma. Ugo­vor u tra­ja­nju od 20 go­di­na pot­pi­sa­li su iz­vr­š­ni di­rek­tor To­ta­la Pa­trick Po­uyan­ne te iran­ski mi­nis­tar za naf­tu Pa­ras­too Yo­un­c­hi. Total će u pro­jek­tu dr­ža­ti 50,1 pos­to udje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.