POBRINITE SE DA KOD PREUZIMANJA KORPORATIVNE KUL­TU­RE BU­DU KOMPATIBILNE

KO­MEN­TAR

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET - MARINA ČULIĆ FISCHER re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr *Marina Čulić Fischer part­ne­ri­ca u agen­ci­ji DIALOG ko­mu­ni­ka­ci­je

Na do­ma­ćoj, kao i na glo­bal­noj pos­lov­noj sce­ni svje­do­či­mo ni­zu spa­ja­nja i preuzimanja ka­ko u ko­mu­ni­ka­cij­skoj, ta­ko i u mno­gim dru­gim in­dus­tri­ja­ma. Dent­su je u 2016. re­ali­zi­rao čak 39 preuzimanja ma­njih agen­ci­ja, a WPP tri ma­nje. Agen­ci­ja He­at iz San Fran­cis­ca pro­da­na je me­đu­na­rod­noj kon­zul­tant­skoj ku­ći De­lo­it­te, a nje­mač­ki Sin­nerSc­hra­der još jed­nom kon­zul­tan­tu, Ac­cen­tu­ru. Go­ogle je za 36 mi­li­ju­na do­la­ra ku­pio Fa­meBit, a Snap­c­hat za 42 mi­li­ju­na Fli­te.

Ukup­no je u na­šoj bran­ši proš­le go­di­ne pro­ve­de­no 398 spa­ja­nja i preuzimanja vri­jed­nih 14 mi­li­jar­di do­la­ra, a iz­gle­da da bi 2017. mo­gla bi­ti još za­nim­lji­vi­ja. Iz­me­đu os­ta­log, Ama­zon je naj­a­vio da je za­in­te­re­si­ran za pre­uzi­ma­nje Slac­ka i na­vod­no za ovu onli­ne plat­for­mu nu­di čak devet mi­li­jar­di do­la­ra.

Ne­ugod­na iz­ne­na­đe­nja

Na glo­bal­noj ra­zi­ni, u 2016. je u raz­li­či­tim in­dus­tri­ja­ma re­ali­zi­ra­no vi­še ku­po­pro­da­ja ne­go u pret­hod­nih 30 go­di­na. Ono što in­tri­gi­ra je da vi­so­ki pos­to­tak tih pro­ce­sa, a pre­ma KPMGu se ra­di o čak 4 od 5, ne za­vr­ši us­pje­hom. War­ren Buf­fet je u pi­smu di­oni­ča­ri­ma kom­pa­ni­je Ber­k­shi­re Hat­haway proš­le go­di­ne na­pi­sao: “Kao i u bra­ku, pos­lov­ne ak­vi­zi­ci­je čes­to pri­re­de ne­ugod­na iz­ne­na­đe­nja na­kon iz­go­vo­re­nog Uzi­mam.”

Glav­no pi­ta­nje je za­što je to­mu ta­ko? Ko­mu­ni­ka­to­ri su slož­ni oko to­ga da glav­na pre­pre­ka le­ži u kom­pa­ti­bil­nos­ti kul­tu­ra kom­pa­ni­ja ko­je su se udru­ži­le. Pre­ma is­tra­ži­va­nju Ao­na, na dru­gom mjes­tu su od­ga­đa­nja pu­ne in­te­gra­ci­je, a tek na tre­ćem i če­t­vr­tom pre­vi­so­ka ci­je­na i za­ne­ma­ri­va­nje ri­zi­ka uoče­nih ti­je­kom due dil­li­gen­ce pro­ce­sa.

Ključ u mo­ti­va­ci­ji za­pos­le­ni­ka

Što mo­že­te na­pra­vi­ti da bu­de­te si­gur­ni da će va­ši in­te­gra­cij­ski pro­ce­si is­pu­ni­ti oče­ki­va­nja?

• Pobrinite se da su korporativne kul­tu­re kompatibilne od po­čet­ka. Due dil­li­gen­ce ne slu­ži sa­mo za vred­no­va­nje fi­nan­cij­skih po­ka­za­te­lja, već ga se mo­že is­ko­ris­ti­ti i za vred­no­va­nje neo­pip­lji­vih vri­jed­nos­ti, kao što je kom­pa­nij­ska kul­tu­ra.

• Bu­di­te jas­ni u ve­zi kul­tu­re ko­ju že­li­te ima­ti na­kon in­te­gra­ci­je. Bez ob­zi­ra ra­di li se o spa­ja­nju ili pre­uzi­ma­nju, bu­di­te si­gur­ni da će se kom­pa­nij­ska kul­tu­ra na­kon Da­na D pro­mi­je­ni­ti. Us­pješ­ne kom­pa­ni­je pa­ž­lji­vo osmiš­lja­va­ju i ko­mu­ni­ci­ra­ju vri­jed­nos­ti i po­na­ša­nja ko­je no­va or­ga­ni­za­ci­ja tre­ba usvo­ji­ti ka­ko bi is­pu­ni­la oče­ki­va­nja vlas­ni­ka. One že­le bi­ti si­gur­ne da će za­pos­le­ni­ci ra­zu­mje­ti no­ve ci­lje­ve i pro­ce­se po­treb­ne da bi se re­ali­zi­ra­li pos­lov­ni pla­no­vi. Čim pri­je se pos­tig­ne ra­zu­mi­je­va­nje, tim pri­je će se in­te­gra­cij­ski pro­ces is­pla­ti­ti.

• Imaj­te na umu da se kor­po­ra­tiv­na kul­tu­ra ne spu­šta auto­ma­tiz­mom s vr­ha pre­ma dnu or­ga­ni­za­ci­je. Na­jus­pješ­ni­je kom­pa­ni­je pro­vo­de pro­ce­se ko­ji omo­gu­ća­va­ju da se (no­va) kul­tu­ra su­kre­ira iz­me­đu me­nadž­men­ta i za­pos­le­ni­ka. Pla­ni­ra­nje in­te­gra­ci­je mo­ra se do­go­di­ti da­le­ko pri­je Da­na D.

• Za us­pjeh pro­ce­sa ključ­na je mo­ti­va­ci­ja za­pos­le­ni­ka. Pro­mje­ne hra­ne ne­si­gur­nost ko­ja mo­že ugro­zi­ti pos­lo­va­nje, po­seb­no u si­tu­aci­ja­ma ka­da se oče­ku­je odr­ža­nje ili čak po­bolj­ša­nje pos­lov­nih re­zul­ta­ta. In­ter­ne jav­nos­ti ba­rem su jed­na­ko važne kao ek­s­ter­ne i to se čes­to za­bo­rav­lja.

• Ne­moj­te šte­dje­ti na an­ga­žma­nu vanj­skih sa­vjet­ni­ka pri­je, za vri­je­me i na­kon pro­ved­be in­te­gra­ci­je. Ko­mu­ni­ka­cij­ski kon­zul­tan­ti sa slič­nim is­kus­tvi­ma mo­gu bi­ti onaj pre­sud­ni je­zi­čac na va­zi va­šeg us­pje­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.