OBVEZ­NI­CA STRAN­CI­MA

KINA OTVO­RI­LA TR­ŽI­ŠTE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Kina je u po­ne­dje­ljak otvo­ri­la stra­nim ula­ga­či­ma tr­ži­šte obvez­ni­ca vri­jed­no 10 bi­li­ju­na do­la­ra u sklo­pu nas­to­ja­nja da pri­vu­če ka­pi­tal u uvje­ti­ma po­sus­ta­ja­nja gos­po­dar­skog ras­ta. Kina je tre­će tr­ži­šte obvez­ni­ca u svi­je­tu, na­kon SAD-a i Ja­pa­na, a do sa­da je bi­lo prak­tič­ki ne­dos­tup­no za stra­ne ula­ga­če ko­ji tre­nut­no dr­že ma­nje od 1,5 pos­to obvez­ni­ca iz­da­nih u Ki­ni. Ubu­du­će će ino­zem­ni “kva­li­fi­ci­ra­ni ula­ga­či” mo­ći ku­po­va­ti duž­nič­ke pa­pi­re pre­ko Hong Kon­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.