Pre­ja­ka ku­na i da­lje ‘sme­ta’ ja­čem iz­vo­zu

Naj­br­že ras­tu­ća gra­na vanj­ske tr­go­vi­ne je sof­tver, iz­voz vri­je­di 500 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - db

Iz­voz sof­tve­ra je naj­br­že ras­tu­ća gra­na hr­vat­ske vanj­ske tr­go­vi­ne s vri­jed­noš­ću od oko 500 mi­li­ju­na eura, a do 2020. bi nje­go­va vri­jed­nost mo­gla do­seg­nu­ti i mi­li­jar­du eura, re­če­no je na 4. kon­fe­ren­ci­ji o iz­vo­zu ko­ju je u uto­rak u Za­gre­bu or­ga­ni­zi­rao tjed­nik Li­der. Ma­rio An­to­nić, dr­žav­ni taj­nik Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, pod­sje­tio je da na­ša zem­lja ima zna­ča­jan iz­voz­ni po­ten­ci­jal. “Na­ma us­po­re­di­ve zem­lje u struk­tu­ri svo­je me­đu­na­rod­ne tr­go­vin­ske bi­lan­ce u iz­vo­zu ima­ju 70ak čak i vi­še pos­to, a mi ni­smo ni na 40 pos­to, ta­ko da bi to mo­gli udvos­tru­či­ti””, ko­men­ti­rao je An­to­nić. Do­dao je da Vla­da pu­no ra­di na po­mo­ći iz­voz­ni­ci­ma, pri­je sve­ga kroz po­rez­nu re­for­mu, na­ci­onal­ni pro­gram re­for­mi, uki­da­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih ogra­ni­če­nja, kao i pro­mje­nu za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra s ci­ljem po- ma­ga­nja iz­voz­ni­ci­ma. Is­tak­nu­ta je važ­nost ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva u ja­ča­nju iz­vo­za jer ta po­du­ze­ća ge­ne­ri­ra­ju dvi­je tre­ći­ne ukup­nog BDPa. Pred­sjed­nik udru­ge Hr­vat­ski iz­voz­ni­ci Da­rin­ko Ba­go i ovaj put se os­vr­nuo na ne­po­volj­ni te­čaj i pre­ci­je­nje­nu ku­nu kao je­dan od glav­nih raz­lo­ga za stag­na­ci­ju iz­vo­za. Ba­go za­zi­va kom­pen­za­cij­ske mje­re ko­je bi na­do­mjes­ti­le ne­ga­tiv­ne efek­te te­ča­ja na iz­voz­ni­ke.

Dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Ma­rio An­to­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.