AD PLASTIKU 7,8 MI­LI­JU­NA FORDOVIH EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

So­lin­ski AD Plas­tik skla­pio je no­vi ugo­vor s ta­li­jan­skim pro­izvo­đa­čem auto­mo­bi­la For­dom, a ra­ču­na da će mu ti pos­lo­vi do­ni­je­ti uku­pan pri­hod od 7,8 mi­li­ju­na eura. Hr­vat­ska je tvrt­ka no­mi­ni­ra­na za pro­izvod­nju dva­ju pa­ke­ta ek­s­te­ri­je­ra za no­vi Ford Fo­cus Ac­ti­ve. Ri­ječ je o raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma di­je­lo­va bra­ni­ka te ukras­nih opla­ta za za­šti­tu bla­to­bra­na i pra­go­va vo­zi­la ko­ji će se pro­izvo­di­ti u So­li­nu od zad­njeg kvar­ta­la idu­će go­di­ne. Pre­dvi­đe­no tra­ja­nje pro­jek­ta je šest go­di­na, iz­vi­jes­tio je AD Plas­tik pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.