Er­ste da­je 100 mi­li­ju­na eura za ino­va­ci­je

Ban­ka će osi­gu­ra­ti zaj­mo­ve i za­ku­pe

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Eu­rop­ski inves­ti­cij­ski fond (EIF), Er­ste&Ste­ier­mär­kis­c­he Bank i Er­ste&Ste­ier­mär­kis­c­he SLe­asing pot­pi­sa­li su spo­ra­zum o jam­s­tvu ko­je će Er­steu omo­gu­ći­ti da ino­va­tiv­nim ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma u Hr­vat­skoj osi­gu­ra zaj­mo­ve i za­ku­pe u vri­jed­nos­ti od 100 mi­li­ju­na eura. Spo­ra­zum je pot­pi­san u ok­vi­ru ini­ci­ja­ti­ve Europske ko­mi­si­je In­novFin, po­dr­ža­ne od pro­gra­ma EU za istraživanje i ino­va­ci­je. Di­rek­tor EIFa Ale­ssan­dro Tap­pi je oci­je­nio da će “In­novFin odi­gra­ti ulo­gu u po­ma­ga­nju tvrt­ka­ma da pris­tu­pe sred­stvi­ma fi­nan­ci­ra­nja EU ka­ko bi na tr­ži­šte uve­le ino­va­ci­je”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.