DIZZY OMOGUĆIO MAIL OBAVIJESTI O NESTANKU STRUJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - bi

Web stu­dio Dizzy obja­vio je BezS­tru­je.com. hr, bes­plat­ni ser­vis ko­ji oba­vje­šta­va tvrt­ke i gra­đa­ne na ci­je­lom te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske kad će im HEP, zbog ra­do­va, is­klju­či­ti stru­ju. HEP nu­di slič­nu us­lu­gu, ali bez mo­guć­nos­ti pre­tra­ži­va­nja po adre­si kao i bez obavijesti ma­ilom, što sve BezS­tru­je.com.hr nu­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.