UM Za­greb ra­dit će kam­pa­nje za H&M

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - md

H &M, je­dan od vo­de­ćih svjet­skih mod­nih bren­do­va, za­po­čeo je su­rad­nju na tr­ži­štu Hr­vat­ske s me­dij­skom agen­ci­jom UM Za­greb. Ti­me je UM Za­greb os­na­žio svoj raz­no­vr­stan por­t­fo­lio kli­je­na­ta u ko­jem se već na­la­ze in­ter­na­ci­onal­ni i na­ci­onal­ni ogla­ši­va­či po­put L’Ore­ala, The Co­caCo­la Com­pany, Za­gre­bač­ke Pi­vo­va­re, Fer­re­ra, Bi­pe, Ad­di­ko Ban­ke, Joh­n­son& Joh­n­so­na.

Ma­rio Lo­vrić, di­rek­tor UMa Za­greb, ka­že da su­rad­nja ne­ma vre­men­sko ogra­ni­če­nje i na­po­mi­nje da su na­tje­čaj osvo­ji­li u “ja­koj kon­ku­ren­ci­ji”. UM Za­greb će pru­ži­ti H&Mu kom­plet­nu pa­le­tu me­dij­skih ser­vi­sa, od me­dij­ske stra­te­gi­je, ana­li­ze, tak­tič­kog pla­ni­ra­nja kam­pa­nja, za­ku­pa i op­ti­mi­za­ci­je na svim me­dij­skim ka­na­li­ma, do mo­ni­to­rin­ga i pos­t­buy ana­li­za.

“Po­ziv da na me­dij­skom na­tje­ča­ju rad pre­zen­ti­ra­mo H&Mu bio je za nas ogro­man iz­a­zov i ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja. Agen­cij­ski tim na­por­no je ra­dio ka­ko bi do­ka­zao da se ino­va­ci­ja­ma, na­či­nom raz­miš­lja­nja i ni­vo­om us­lu­ge mo­že pru­ži­ti kva­li­tet­na me­dij­ska us­lu­ga. Či­nje­ni­ca da je to naš no­vi kli­jent pre­poz­nao i da prvi put s ovim pres­tiž­nim svjet­skim mod­nim bren­dom su­ra­đu­je­mo u Hr­vat­skoj ve­li­ki je us­pjeh”, po­ru­ču­je Lo­vrić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.