HT u Du­brov­ni­ku kre­će s ana­li­zom tu­ris­ta s kruzera

U su­rad­nji sa Sve­uči­li­štem ope­ra­ter is­tra­žu­je pro­izvod za poz­na­tu des­ti­na­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Ka­ko bi ot­kri­li ka­ko učin­ko­vi­ti­je uprav­lja­ti sta­rom jez­grom Du­brov­ni­ka pri­tis­nu­tom na­va­lom gos­ti­ju s kruzera, Hr­vat­ski te­le­kom u su­rad­nji sa Sve­uči­li­štem u Du­brov­ni­ku u uto­rak je najavio da za­jed­nič­ki kre­ću u pro­jekt “Big Data – Uprav­lja­nje gu­žva­ma u turizmu”. Prvi je to big data pro­jekt u turizmu u Hr­vat­skoj.

Big data, za­jed­no s data ana­li­ti­kom i data sci­en­ce­om, glav­ne su kri­la­ti­ce ana­li­ti­ke da­nas, od­nos­no pro­uča­va­nja po­da­ta­ka za po­tre­be pos­lov­nog od­lu­či­va­nja. U Hr­vat­skoj se tim po­dru­čjem naj­vi­še ba­ve tvrt­ke u po­dru­čju ban­kar­stva i osi­gu­ra­nja, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i tr­go­vi­ne te star­tu­pi po­put Ri­mac Auto­mo­bi­la i Bel­la­be­ata. U po­s­ljed­nje vri­je­me i me­di­ji po­put Styri­je.

Sa­ša Kra­mar, član upra­ve HTa za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke ka­že da će big data pro­jekt u Du­brov­ni­ku pro­ves­ti u ok­vi­ru svo­je ini­ci­ja­ti­ve Dubrovnik Smart City.

“Cilj je da­ti pre­gled struk­tu­re gos­ti­ju Du­brov­ni­ka i omo­gu­ći­ti pre­dvi­đa­nje dalj­njih po­na­ša­nja te pri­la­god­bu po­nu­de”, ka­že Kra­mar.

Još je­dan na­pre­dan pri­mjer ko­ri­šte­nja ana­li­ti­ke opi­su­je Dar­ko Br­bo­ro­vić, pred­sjed­nik upra­ve OTP Inves­ta. Na­vo­di da su kra­jem proš­le go­di­ne os­no­va­li fond OTP Ab­so­lu­te či­je je uprav­lja­nje za­pra­vo zas­no­va­no na kvan­ti­ta­tiv­nim me­to­da­ma.

“Ri­ječ je o sta­tis­tič­kim me­to­da­ma u ko­ji­ma obra­đu­je­mo po­dat­ke s fi­nan­cij­skih tr­ži­šta po­put ci­je­na i po­vra­ta na raz­li­či­te vr­ste imo­vi­na te na os­no­vi pro­cje­na ne­kih pa­ra­me­ta­ra, iz­me­đu os­ta­lo­ga i ko­re­la­ci­je, odre­đu­je­mo udje­le po­je­di­ne vr­ste imo­vi­ne u por­t­fe­lju. Pro­ces di­na­mič­ki pro­vo­di­mo dva pu­ta mje­seč­no, a mo­del ra­zvi­ja­mo i da­lje”, po­jaš­nja­va Br­bo­ro­vić.

S iz­u­zet­kom Mi­la­na Hor­va­ta iz FIMA vri­jed­nos­ni­ca dru­gi su­go­vor­ni­ci iz fi­nan­ci­ja bi­li su suz­dr­ža­ni za ko­men­tar, čak i u naj­ve­ćim ban­ka­ma. Hor­vat na­vo­di da ana­li­ti­ka po­put onog što se po­dra­zu­mi­je­va pod poj­mom data sci­en­cea mo­že po­mo­ći u pos­lu, ali vr­lo seg­men­ti­ra­no i spo­ra­dič­no.

G. JELAVIĆ/PIXSELL

Grad će ubra­ti plo­do­ve big da­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.