AC-UNITY PROIZVEO PRVU BIH PUŠKU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Kom­pa­ni­ja iz Go­ra­žda AC-Unity pro­izve­la je pri­je po­la go­di­ne pro­to­tip pr­ve do­ma­će pu­ške, ot­kri­va Dnev­ni avaz. Prvi pro­to­rip BiH pu­ške na­prav­ljen je u šest raz­li­či­tih mo­de­la i tre­nut­no se če­ka­ju za­vr­š­na tes­ti­ra­nja ka­ko bi no­vo oruž­je mo­glo bi­ti stav­lje­no na tr­ži­šte. Tes­ti­ra­nja se obav­lja­ju u zem­lja­ma EU. Osim pu­ške, kom­pa­ni­ja ACUnity pro­izve­la je i prvi domaći pi­štolj. To je prvi put u po­vi­jes­ti BiH da jed­na tvrt­ka iz voj­ne in­dus­tri­je pro­izvo­di tak­vu vr­stu na­oru­ža­nja. Te­ži­na na­pu­nje­ne pu­ške iz­no­si 2,3 ki­lo­gra­ma. Pre­dvi­đe­na je za po­li­cij­ske sna­ge i spe­ci­jal­ne voj­ne je­di­ni­ce. Mno­ge kom­po­nen­te pu­ške AC Al­fa SMG 6 kom­pa­ti­bil­ne su s mo­der­nim NATO-ovim pu­ška­ma M16 i M4.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.