MIHAJLOVIĆ ŽE­LI VELIKU GRAĐEVINSKU TVRT­KU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Zo­ra­na Mihajlović, pot­pred­sed­ni­ca sr­p­ske vla­de, rek­la je da su za­da­ci no­ve vla­de za­vr­še­tak Ko­ri­do­ra 10 i nas­ta­vak ra­do­va na Ko­ri­do­ru 11. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Sr­bi­ja tre­ba os­no­va­ti veliku kom­pa­ni­ju za grad­nju auto­ces­ta. “Do­sa­daš­nja prak­sa uuka­zu­ju da je nuž­no dda ima­mo naj­ma­nje je­jed­nu veliku do­ma­ću kkom­pa­ni­ju s ne­ko­li­ko ti­ti­su­ća za­pos­le­nih ko­ja ćeć ka­drov­ski, teh­nič­ki i or­ga­ni­za­cij­skik bbi­ti spo­sob­na pos­lo­ve za­vr­ši­ti kva­li­tet­no i u ro­ku, ne sa­mo u Sr­bi­ji, već i u re­gi­ji i di­ljem svi­je­ta”, rek­la je Mihajlović.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.