A2A TRA­ŽI 250 MIL. EURA ZA IZLAZAK IZ EPCG-A

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A po­nu­di­la je cr­no­gor­skoj vla­di uvje­te iz­la­ska iz Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG). Po­nu­đe­na op­ci­ja po­dra­zu­mi­je­va da vla­da pre­uz­me sve di­oni­ce A2A u EPCG-u za 250 mi­li­ju­na eura u se­dam go­diš­njih ra­ta s po­čet­kom 1. svib­nja 2018., na­vo­di se u pri­op­će­nju A2A ko­je je objav­lje­no na in­ter­net stra­ni­ca­ma kom­pa­ni­je. A2A je 2009. go­di­ne za udjel u EPCG-u pla­ti­la 436 mi­li­ju­na eura, od­nos­no 8,4 eura po di­oni­ci. A2A je vlas­nik 41,75 pos­to di­oni­ca u EPCG-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.