Ka­ko su pro­da­va­ni ho­te­li

Ruski mi­li­jar­der po­nu­dio je naj­vi­še

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­da je ruski po­du­zet­nik Ser­gej Ka­ci­jev 2015. ku­pio tri ho­te­la u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni za ho­te­le su, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma De­la, bi­li zainteresirani i hr­vat­ski Va­la­mar i još dva ula­ga­ča, ali je na kra­ju Ka­ci­jev po­nu­dio naj­vi­šu ci­je­nu, ko­ja ni­je objav­lje­na. “U sva tri ho­te­la je 90 za­pos­le­nih, ot­pu­šta­nja ne pla­ni­ra­mo, a u sred­njo­roč­nom raz­dob­lju mo­gli bi do­dat­no za­poš­lja­va­ti. No­vi vlas­nik će vje­ro­jat­no zah­ti­je­va­ti i no­ve inves­ti­ci­je, a no­vih ula­ga­nja po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ni­je bi­lo. Cilj je po­nu­di­ti gos­ti­ma vi­ši stan­dard smje­šta­ja i vi­šu ci­je­nu”, go­vo­rio je Ro­man Ši­pec, pred­stav­nik tvrt­ke SLKI.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.