Nje­mač­ku mu­či ma­njak rad­ni­ka

Iden­ti­fi­ci­ra­ni naj­ve­ći ri­zi­ci

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Oče­ki­va­nja nje­mač­kih kom­pa­ni­ja za pred­sto­je­ćih 12 mje­se­ci po­no­vo su znat­no po­bolj­ša­na na po­čet­ku lje­ta, a kao naj­ve­ći ri­zik iz­dva­ja­ju ma­njak kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ne sna­ge, po­ka­za­lo je u uto­rak objav­lje­no istraživanje udru­že­nja ko­mo­ra tr­go­vi­ne i in­dus­tri­je (DIHK). “Po­zi­ti­van trend u do­ma­ćem gos­po­dar­stvu i u euro­zo­ni kom­pen­zi­ra zas­to­je u tr­go­vin­skoj raz­mje­ni s važ­nim tr­go­vin­skim part­ne­ri­ma po­put Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Tur­ske”, sto­ji u is­tra­ži­va­nju.

Pro­cje­nju­ju­ći iz­gle­de za pos­lo­va­nje, 56 pos­to od ukup­no 4000 kom­pa­ni­ja na­vo­di da oče­ku­ju bo­lje pos­lov­ne re­zul­ta­te. Rast za­pos­le­nos­ti i pla­ća nas­tav­lja po­du­pi­ra­ti osob­nu po­troš­nju, a “da­le­ko naj­ve­ći ri­zik za pos­lo­va­nje ma­njak je kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka”, po­ka­za­lo je istraživanje. To je je­di­ni as­pekt sta­nja u gos­po­dar­stvu ko­ji je po­gor­šan u od­no­su na pret­hod­no iz­vješ­će i “tre­nut­no prijeti kočenjem pos­lo­va­nja vi­še ne­go sva­ke dru­ge kom­pa­ni­je”, od­nos­no njih 51 pos­to u od­no­su na 48 pos­to ut­vr­đe­nih u iz­vješ­ću iz ve­lja­če.

NEDOSTATAK RAD­NI­KA PRIJETI KOČENJEM POS­LO­VA­NJE SVA­KE DRU­GE KOM­PA­NI­JE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.