FRANCUSKA JE IMALA

PRAVO TUŽITI UBEROVCE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Francuska je imala pravo tužiti lo­kal­ne me­na­dže­re ame­rič­kog Ube­ra za vo­đe­nje ne­za­ko­ni­te tak­si služ­be, oci­je­nio je u uto­rak sa­vjet­nik eu­rop­skog su­da, za­da­ju­ći no­vi uda­rac ame­rič­kom pro­izvo­đa­ču apli­ka­ci­je za po­sre­do­va­nje u us­lu­ga­ma pri­je­vo­za. Or­ga­ni­za­ci­ja ile­gal­nih tak­si služ­bi kaz­ne­no je dje­lo pre­ma fran­cu­skom za­ko­nu o tak­si­ra­nju i us­lu­ga­ma pri­je­vo­za iz 2014. ko­ji ogra­ni­ča­va i upo­tre­bu sof­tve­ra za pro­na­la­že­nje kli­je­na­ta na ces­ti. Proš­le je go­di­ne Ube­ru odre­za­na nov­ča­na kaz­na od 800.000 eura, a dvo­ji­ca nje­go­vih di­rek­to­ra nov­ča­no su kaž­nje­na i za or­ga­ni­za­ci­ju ile­gal­ne tak­si služ­be UberPOP. Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja ža­li­la se na pre­su­du a is­hod žal­be oče­ku­je se kra­jem go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.