SAMSUNG DO 2021. ULAŽE 18 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Juž­no­ko­rej­ski Samsung Elec­tro­nics u uto­rak je obja­vio da će ulo­ži­ti go­to­vo 18 mi­li­jar­di do­la­ra u pos­lo­va­nje s či­po­vi­ma ka­ko bi os­na­žio vod­stvo na glo­bal­nim tr­ži­šti­ma me­mo­rij­skih či­po­va i pa­met­nih te­le­fo­na. U pro­ši­re­nje i mo­der­ni­za­ci­ju tvor­ni­ca či­po­va u juž­no­ko­rej­skim gra­do­vi­ma Pye­on­g­ta­keu i Hwa­se­on­gu Samsung će ulo­ži­ti 17,7 mi­li­jar­di do­la­ra. Juž­no­ko­rej­ski div ta­ko­đer pla­ni­ra pro­ši­ri­ti tvor­ni­cu či­po­va NAND u ki­ne­skom gra­du Xi­anu. Iz­rav­no i ne­iz­rav­no otvo­rit će se do 440.000 rad­nih mjes­ta do 2021. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.