Aus­trij­ski Bo­re­alis že­li ku­tin­sku Pe­tro­ke­mi­ju

Pri­va­ti­za­ci­ja Ho­će li Aus­tri­jan­ci u pre­uzi­ma­nje s PPD-om ili sa­mi uz po­moć EBRD-a?

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

Mo­del do­ka­pa na ko­jem se te­me­lji res­truk­tu­ri­ra­nje pre­dvi­đa pri­kup­lja­nje mi­ni­mal­no 450 mil. ku­na

Aus­trij­ski Bo­re­alis, ve­li­ki igrač na glo­bal­nom tr­ži­štu mi­ne­ral­nih gno­ji­va s pri­ho­di­ma od pro­da­je od 8 mi­li­jar­di eura, je­dan je od glav­nih po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča u pri­va­ti­za­cij­skom pro­ce­su Pe­tro­ke­mi­je, za ko­ji je ta tvrt­ka ju­čer služ­be­no obja­vi­la na Za­gre­bač­koj bur­zi otva­ra­nje “da­na ro­oma” za du­bin­sko sni­ma­nje. Pos­lo­va­nje ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča mo­ći će do 15. ko­lo­vo­za pro­uči­ti ukup­no šest za­in­te­re­si­ra­nih ula­ga­ča ko­ji su is­ka­za­li za­ni­ma­nje u pr­vom kru­gu.

Iz kru­go­va PPD-a, ko­ji je do­sad slo­vio kao glav­ni kan­di­dat za vlas­ni­ka Pe­tro­ke­mi­je, nes­luž­be­no se ču­je ka­ko su s Bo­re­ali­som u kon­tak­tu oko mo­gu­ćeg za­jed­nič­kog nas­tu­pa u dru­gom kru­gu na­tje­ca­nja za pre­uzi­ma­nje Pe­tro­ke­mi­je, pri če­mu bi PPD par­ti­ci­pi­rao pre­tva­ra­njem vlas­nič­kog udje­la u te­melj­ni ka­pi­tal, a svjež ka­pi­tal bi unio aus­trij­ski part­ner. Ta­kav mo­del ina­če se spo­mi­njao i u pret­hod­nom po­ku­ša­ju pri­va­ti­za­ci­je, no su­rad­nja ni­je bi­la re­ali­zi­ra­na, a obve­zu­ju- ću po­nu­du dao je ta­da sa­mo PPD. Me­đu­tim, iz­vo­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka tvr­de da na ovaj na­tje­čaj za ula­ga­nje u Pe­tro­ke­mi­ju Bo­re­alis pla­ni­ra ići sa­mos­tal­no, uz pot­po­ru EBRDa.

Mo­del do­ka­pi­ta­li­za­ci­je na ko­jem se te­me­lji pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja tvrt­ke pre­dvi­đa da se pri­ku­pi mi­ni­mal­no 450 mi­li­ju­na ku­na, i to u nov­cu, a u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji će mo­ći su­dje­lo­va­ti i vi­še su­di­oni­ka. Mo­guć­nost pre­tva­ra­nja du­ga u vlas­nič­ki udjel ni­je dio ovog pro­gra­ma. Ni­je do­du­še u pot­pu­nos­ti is­klju­če­na op­ci­ja da se u ne­koj dalj­njoj fa­zi omo­gu­ći pre­tva­ra­nje du­ga u te­melj­ni ka­pi­tal ili da se omo­gu­ći re­pro­gram, no us­po­red­bi s ra­ni­jim raz­dob­ljem ka­da se po­ku­ša­va­lo pro­ves­ti pri­va­ti­za­ci­ju obve­ze Pe­tro­ke­mi­je bit­no su sma­nje­ne pre­ma pli­na­ri­ma, Ini i PPD-u, ko­ji su uvi­jek is­ka­zi­va­li in­te­res za ula­zak u vlas­nič­ku struk­tu­ru ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča. Na­kon ne­dav­nog kre­di­ta HBORa, PBZa i Er­ste ban­ke od 350 mi­li­ju­na ku­na Petrokemija je iz­mi­ri­la sve te­ku­će obve­ze, pa je ta­ko ne­ka­daš­nji dug PPDu od pre­ko 300 mi­li­ju­na ku­na sma­njen na 150 mi­li­ju­na ku­na sta­rih obve­za. Sni­ma­nje sta­nja u Pe­tro­ke­mi­ji pro­vest će i Ina, a in­te­res za uklju­či­va­nje u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju is­ka­zu­je i dio mi­ro­vin­skih fon­do­va, bi­lo po­je­di­nač­no ili os­ni­va­njem pri­va­te equ­ity fon­da.

NA­KON KRE­DI­TA HBOR-A, PBZ-A I ER­STE BAN­KE PETROKEMIJA JE PODMIRILA SVE TE­KU­ĆE OBVE­ZE

SANIRANJE DEPONIJA NA RUBU LONJSKOG PO­LJA VE­LIK JE I SKUP PRO­BLEM O KO­JEM ĆE SE IDU­ĆEG TJEDNA RASPRAVLJATI U MI­NIS­TAR­STVU ZA­ŠTI­TE OKO­LI­ŠA

Dr­ža­vu kao vlas­ni­ka ko­ji že­li po­mo­ći tvrt­ki u te­ško­ća­ma naj­vi­še ve­se­li in­te­res tvrt­ki iz bran­še, a po­se­bi­ce ve­li­kih kao Bo­re­ali­sa, bu­du­ći da bi se ti­me ri­je­šio i je­dan od ključ­nih pro­ble­ma ko­ji op­te­re­ću­ju pos­lo­va­nje Pe­tro­ke­mi­je, a to je na­ba­va pli­na. Kao vi­šes­tru­ko ve­ći ku­pac pli­na lo­gič­no je da bi stra­te­ški part­ner osi­gu­rao povoljnije uvje­te na­ba­ve te os­nov­ne si­ro­vi­ne u pro­izvod­nji mi­ne­ral­nih gno­ji­va, a ti­me i osi­gu­rao sta­bil­nost pos­lo­va­nja Pe­tro­ke­mi­je. Na­kon du­bin­skog sni­ma­nja ula­ga­či će bi­ti po­zva­ni na da­va­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da, s ti­me da će pri­li­ka za uklju­či­va­nje bi­ti omo­gu­će­na i oni­ma ko­ji ni­su par­ti­ci­pi­ra­li u pr­vom neo­bve­zu­ju­ćem kru­gu.

Te­me­ljem po­nu­da i is­ka­za­nog in­te­re­sa za unos nov­ca u Pe­tro­ke­mi­ju dr­ža­va će kao ve­ćin­ski vlas­nik ut­vr­di­ti ras­po­dje­lu i bu­du­ću struk­tu­ru, no pri tom će za­dr­ža­ti za se­be kon­trol­ni pa­ket di­oni­ca, ka­ko bi mo­gla pra­ti­ti pos­lo­va­nje tvrt­ke. Pre­ma pre­dvi­đe­nom ho­do­gra­mu ak­tiv­nos­ti, do kon­ca lis­to­pa­da bi se kre­ira­lo ko­nač­nu vlas­nič­ku struk­tu­ru i sa­zva­lo skup­šti­nu, te po­kre­nu­lo pro­ces iz­da­nja di­oni­ca. U ide­al­nim uvje­ti­ma, s do­brim oda­zi­vom ula­ga­ča i bez pro­ce- du­ral­nih kom­pli­ka­ci­ja, oče­ku­je se da bi pos­tu­pak mo­gao bi­ti za­vr­šen po­čet­kom stu­de­no­ga.

U me­đu­vre­me­nu, pa­ra­lel­no s pos­tup­kom tra­že­nja ula­ga­ča, nas­to­ji se za­tvo­ri­ti i broj­ne sla­be toč­ke ko­je bi mo­gle od­bi­ti ula­ga­če, a ko­ji se za Pe­tro­ke­mi­jom vu­ku go­di­na­ma i de­set­lje­ći­ma. Sva­ka­ko jed­no od naj­o­sjet­lji­vi­jih je pro­blem sa­ni­ra­nja deponija fo­sfo­gip­sa Pe­tro­ke­mi­je, smje­šte­nog na rubu Lonjskog po­lja, za ko­je lo­kal­ne vlas­ti go­di­na­ma upo­zo­ra­va­ju i tra­že da se to od­la­ga­li­šte iz­uz­me iz vlas­niš­tva Pe­tro­ke­mi­je i da ga pre­uz­me Re­pu­bli­ka Hr­vat­ske, te da ga se sa­ni­ra sred­stvi­ma iz Europ­skih fon­do­va na­mi­je­nje­nih za oču­va­nje oko­li­ša od ovak­vih vr­sta za­ga­đe­nos­ti. Sa­ma Petrokemija kao tvrt­ka u te­ško­ća­ma ni­je mo­gla apli­ci­ra­ti za ova sred­stva, a ka­ko se či­ni uoči pri­va­ti­za­ci­je stav je i da se ula­ga­če ne od­bi­je os­tav­lja­njem tog fi­nan­cij­ski zah­tjev­nog za­dat­ka. O mo­gu­ćim rje­še­nji­ma, ka­ko doz­na­je­mo, raz­go­vo­ri s re­sor­nim Mi­nis­tar­stvom za­šti­te oko­li­ša raz­go­va­rat će se slje­de­ći tje­dan.

150 mi­li­ju­na ku­na sma­njen je iz­nos du­go­va­nja Pe­tro­ke­mi­je pre­ma PPD-u

Otvo­ren je 'da­ta ro­om' i do 15. ko­lo­vo­za šest za­in­te­re­si­ra­nih ula­ga­ča pro­uča­va pos­lo­va­nje tvrt­ke BORIS ŠČITAR/VL/PIXSELL, BO­RE­ALIS

NI­KO­LA ČUTUK/ PIXSELL

Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić je u svib­nju obi­šao Pe­tro­ke­mi­ju u druš­tvu pred­sjed­ni­ka Upra­ve Pe­tro­ke­mi­je Đu­re Po­pi­ja­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.