Iz Bruxel­le­sa dr­ža­va po­vuk­la sve­ga 23% nov­ca

Sla­bo is­ko­ri­šta­va­mo EU Iako je ko­ri­šte­nje fon­do­va lo­še, iz­voz u Uni­ju u 4 go­di­ne ve­ći za 50%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska je na po­lo­vi­ci EU fi­nan­cij­ske per­s­pek­ti­ve 2014.2020. ugo­vo­ri­la, dak­le čak ne u pot­pu­nos­ti i po­vuk­la, sve­ga 23 pos­to od ukup­no 10,7 mi­li­jar­di eura pre­dvi­đe­nih u Bruxel­le­su za na­šu zem­lju za sed­mo­go­diš­nje raz­dob­lje. Sto­ga je nuž­no po­ve­ća­ti na­po­re za bo­lje ko­ri­šte­nje Europ­skih fon­do­va, ka­za­la je Ga­bri­je­la Ža­lac, mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je na kon­fe­ren­ci­ji “Usu­sret 5. go­di­ni člans­tva Hr­vat­ske u EU”, ko­ju su u sri­je­du u Za­gre­bu or­ga­ni­zi­ra­li Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK) i Pred­stav­niš­tvo Eu­rop­ske ko­mi­si­je u Hr­vat­skoj. “Os­no­va­li smo na­ci­onal­ni ko­or­di­na­cij­ski od­bor u ko­jem sje­de svi mi­nis­tri i ko­ji su du­bo­ko svjes­ni pro­ble­ma­ti­ke, a mo­ra­mo za­jed­nič­ki ra­di­ti ka­ko bi tih 10,7 mi­li­jar­di is­ko­ris­ti­li u ci­je­los­ti. Hr­vat­ska ipak mo­že bi­ti za­do­volj­na jer je proš­le go­di­ne u eu­rop­ski pro­ra­čun upla­ti­la 3,3 mi­li­jar­de, a po­vuk­la 6,3 mi­li­jar­di ku­na. Ta­ko­đer, ugo­vo­re­ni su eu­rop­ski pro­jek­ti vri­jed­nos­ti 9,3 mi­li­jar­de ku­na, dok se za ovu go­di­nu oče­ku­je da će ta broj­ka nad­ma­ši­ti 13 mi­li­jar­di ku­na”, na­gla­si­la je Ža­lac. Pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić is­tak­nuo je po­zi­tiv­ne efek­te ula­ska na­še zem­lje u EU s pri­mje­rom da je u če­ti­ri go­di­ne člans­tva iz­voz u zem­lje EUa po­ve­ćan za 50 pos­to.

Pred­sjed­nik HGK Bu­ri­lo­vić na­gla­sio ko­rist člans­tva u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.