V. ANDROČECU NA­GRA­DA ‘HR­VO­JE PO­ŽAR’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­gra­da “Hr­vo­je Po­žar” za zna­čaj­nu struč­nu i znans­tve­nu dje­lat­nost u ra­zvit­ku ener­ge­ti­ke do­di­je­lje­na je pred­sjed­ni­ku Aka­de­mi­je teh­nič­kih zna­nos­ti Vla­di­mi­ru Andročecu. Pro­fe­sor An­dro­čec uveo je niz no­vih eks­pe­ri­men­tal­nih me­to­da u is­tra­ži­va­nje ot­po­ra i pro­pul­zi­je brod­skih for­mi ko­ji­ma su se op­ti­mi­zi­ra­la bro­do­gra­di­li­šta i ušte­dje­la ener­gi­ja po­go­na. Kao glav­ni di­rek­tor Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta od 1992. do 2000. zas­lu­žan je za nje­gov pre­us­troj u mo­der­ni pos­lov­ni ins­ti­tut za po­tre­be zna­nos­ti i gos­po­dar­stva, obraz­lo­že­nje je na­gra­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.