NA­ŠI FAR­ME­RI DA­JU NAJ­MA­NJE MLI­JE­KA PO KRA­VI U EU

TOLUŠIĆEVA ‘PACKA’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­LAN­DA RAK ŠAJN/VL

To­lu­šić je op­tu­žio tr­go­vač­ke lan­ce za ne­po­šte­nu prak­su, uvoz i dam­pin­ške ci­je­ne mli­je­ka, a in­dus­tri­ju za ‘bez­o­braz­no’ ni­ske ci­je­ne

Do­bro raz­mis­li­te tre­ba li mli­je­ko bi­ti pr­vi pro­izvod na let­ku s ko­jim će­te priv­la­či­ti kup­ce. Jer, ne po­duz­me­te li po­treb­ne ko­ra­ke i ne do­đe­te pa­me­ti, za po­ljo­pri­vred­ni­ke ima do­volj­no nov­ca iz fon­do­va EU za iz­grad­nju ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ma­lih mlje­ka­ra i si­ra­na i dru­ga­či­ju re­gu­la­ci­ju na tr­ži­štu, ili će se uz na­šu po­dr­šku s mli­je­ka pre­ori­jen­ti­ra­ti na is­pla­ti­vi­je pro­izvo­de, a vi će­te se sna­la­zi­ti ka­ko zna­te i umi­je­te, upo­zo­rio je ju­čer tr­gov­ce na struč­nom sa­vje­tu za mli­je­ko i mli­ječ­ne pro­izvo­de mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić. Pr­vi put na is­tom su se sas­tan­ku uz pro­izvo­đa­če i ot­kup­lji­va­če mli­je­ka naš­li i tr­gov­ci, ko­je je mi­nis­tar op­tu­žio za ne­po­šte­nu tr­go­vač­ku prak­su, uvoz i dam­pin­ške ci­je­ne mli­je­ka, po­seb­no upi­ru­ći pr­stom u Lidl, Ka­ufland i Plo­di­ne, ko­ji ovih da­na li­tru traj­nog mli­je­ka pro­da­ju i za 3,79 ku­na. Spar je apos­tro­fi­ran kao je­di­ni tr­go­vač­ki la­nac ko­ji pro­da­je is­klju­či­vo hr­vat­sko mli­je­ko i bez dam­pin­ga.

No da se os­ta­li ne bi uljulj­ka­li, mi­nis­tar je “je­zi­ko­vom ju­hom” po­čas­tio i – pro­izvo­đa­če ka­ko ima­ju naj­go­ri pro­sjek ko­li­či­na mli­je­ka po kra­vi u EU, sve­ga 3200 ki­lo­gra­ma, dok ra­zvi­je­ne zem­lje EU ima­ju i 89 ti­su­ća ki­lo­gra­ma – i ot­kup­lji­va­če po­put Du­ka­ta za ne­fer ci­je­ne ot­ku­pa mli­je­ka od sve­ga 1,8 ku­na bez PDVa za 1. kla­su, što je “mak­si­mal­no bez­o­braz­no”, iz­ja­vio je. Zbog ka­osa na tr­ži­štu pro­izvod­nja mli­je­ka

An­tun Mi­lić

di­rek­tor ot­ku­pa u Du­ka­tu te broj far­me­ra i kra­va go­di­na­ma dras­tič­no pa­da­ju i uz pot­po­re sto­ča­ri­ma od 700 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. Po­kri­va­mo tek 56 vlas­ti­tih po­tre­ba za mli­je­kom, a opet – do­ma­ća skla­di­šta su pu­na i zbog ve­ćeg uvo­za vi­še ne­go nam tre­ba. To je po­t­vr­dio i An­tun Mi­lić, di­rek­tor ot­ku­pa mli­je­ka u Du­ka­tu, is­ti­ču­ći da su zbog neo­r­ga­ni­zi­ra­nog tr­ži­šta i enor­m­nog uvo­za mli­je­ka i si­re­va oni u ška­ra­ma iz­me­đu far­me­ra i tr­go­va­ca. Pri­pre­ma­li su se za se­zo­nu i skla­di­šta su im pu­na, a sa­da ne zna­ju ka­mo s pro­izvo­di­ma.

“Ili će­mo uves­ti red, ili za­vr­ši­ti pri­ču u mlje­kar­stvu”, po­ru­čio je To­lu­šić, naj­a­viv­ši ka­ko će se od idu­će go­di­ne uki­nu­ti po­ti­ca­ji za tov­nu ju­nad.

Pre­ma ri­je­či­ma Mi­ros­la­va Ko­va­ča iz mlje­ka­re Biz, tov uvoz­ne ju­na­di uni­štio je do­ma­će go­ve­dar­stvo zbog ko­jeg smo u 10 go­di­na zak­la­li vi­še od 2,5 mi­li­ju­na žen­ske te­la­di.

Danas Hr­vat­ska po­kri­va tek 56% svo­jih po­tre­ba za mli­je­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.