Ma­lo­pro­da­ja u RH u svib­nju stag­ni­ra­la

Po­da­ci Eu­ros­ta­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Obu­jam pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji Eu­rop­ske uni­je us­po­rio je u svib­nju jer su gra­đa­ni ma­nje ku­po­va­li na­mje­štaj i elek­trič­ne ure­đa­je, po­ka­za­li su po­da­ci europ­skog ure­da za sta­tis­ti­ku.

Se­zon­ski pri­la­go­đen obu­jam pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji EU po­ras­tao je u svib­nju 0,2% u od­no­su na tra­vanj kad je uve­ćan 0,5%. Naj­vi­še je sma­njen pro­met u tr­go­vi­na­ma na­mje­šta­ja i elek­trič­nih ure­đa­ja, za 1,3%. Naj­ve­ći je skok za­bi­lje­žen u tr­go­vi­na­ma tek­s­ti­la, odje­će i obu­će, te na ben­zin­skim sta­ni­ca­ma, za 1,2% u od­no­su na tra­vanj. U euro­zo­ni je rast pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji ubr­zao na mje­seč­noj ra­zi­ni, na 0,4%. U Hr­vat­skoj je pro­met u ma­lo­pro­da­ji pre­ma se­zon­ski pri­la­go­đe­nim po­da­ci­ma u svib­nju stag­ni­rao u od­no­su na tra­vanj kad je pao 2,1%, a na go­diš­njoj je ra­zi­ni ma­lo­pro­da­ja u RH po­ras­la za 1,5 pos­to.

G.S./PIX

I u EU pro­met us­po­rio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.