KOM­PAS

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon no­vog vlas­ni­ka, agen­ci­ja Kom­pas do­bi­va i no­vog čel­nog čo­vje­ka. Pred­sjed­ni­com Upra­ve ove tu­ris­tič­ke tvrt­ke ju­čer je ime­no­va­na Sa­nja Bu­te­rin, ko­ja na no­vu po­zi­ci­ju do­la­zi s mjes­ta iz­vr­š­ne di­rek­to­ri­ce u agen­ci­ji za tr­žiš­no ko­mu­ni­ci­ra­nje Dents Ae­gis Network. “Cilj je po­zi­ci­oni­ra­ti Kom­pas kao jed­nu od vo­de­ćih tu­ris­tič­kih kom­pa­ni­ja u re­gi­ji. Za­da­ća cje­lo­kup­nog ti­ma ko­jim ću uprav­lja­ti je us­pješ­no os­tva­ri­va­nje pos­lov­nih ci­lje­va ko­ji će do­no­si­ti zna­ča­jan be­ne­fit cje­lo­kup­nom tu­ris­tič­kom sek­to­ru uz kre­ira­nje no­vih teh­no­lo­ških i tu­ris­tič­kih tren­do­va u sklo­pu sva­kod­nev­nog pos­lo­va­nja“ka­že Sa­nja Bu­te­rin. Bi­la je na vo­de­ćim funk­ci­ja­ma i u Atla­su, Mer­ce­desBenz Cro­ati­ji, No­ki­ji, Val­vo­li­neu, Cro­atia osi­gu­ra­nju...

PD

Cilj joj je Kom­pas svr­sta­ti me­đu vo­de­će u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.