ORADA ADRIATIC OTVA­RA

100 NO­VIH RAD­NIH MJES­TA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Orada Adriatic, tvrt­ka ko­ja se ba­vi se uz­go­jem, pre­ra­dom i tr­go­vi­nom ri­bom, u no­vi pro­izvod­ni po­gon u In­dus­trij­skoj zo­ni Ba­kar ulo­ži­la je 45 mi­li­ju­na ku­na. Na 4000 če­tvor­nih me­ta­ra pla­ni­ra se go­diš­nja pro­izvod­nja od 3000 to­na raz­nih pro­izvo­da i otva­ra­nje oko 100 no­vih rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.