Bro­dos­plit ‘ura­nja’ čelične brane za spas Ve­ne­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bro­dos­plit ovih da­na pos­tav­lja nove čelične brane u mor­skom pro­la­zu Ma­la­moc­co u Ve­ne­ci­jan­skoj la­ga­ni, što je dio pos­la ko­ji split­ska tvrt­ka obav­lja za ta­li­jan­ski kon­zor­cij Ve­ne­zia Nu­ova, s ci­ljem za­us­tav­lja­nja utje­ca­ja pli­me na grad Ve­ne­ci­ju. Ugo­vo­rom je Bro­dos­plit obve­zan is­po­ru­či­ti 63 brane za ins­ta­la­ci­ju u če­ti­ri­ma mor­skim pro­la­zi­ma oko gra­da, na 14 m pod mo­rem, što či­ni cje­lo­vi­ti sus­tav obra­ne, a brane u Ma­la­moc­cu su s 29,5 me­ta­ra du­lji­ne i 20 m ši­ri­ne i naj­ve­će u ni­zu. Pro­jekt je za­po­čeo u ve­lja­či, a Bro­dos­pli­tu na­kon Ma­la­moc­ca sli­je­di i “ura­nja­nje” bra­na u pro­laz San Ni­co­lo. Ovim is­ko­ra­kom tvrt­ke u off sho­re pro­jek­te, ocje­nju­je se, Bro­dos­plit se po­zi­ci­oni­ra na tr­ži­šte ko­je ima ve­ću do­da­nu vri­jed­nost.

U 4 pro­la­za u la­gu­ni ukup­no će bi­ti 63 brane

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.