Vi­ro u igri za dvi­je še­će­ra­ne u Sr­bi­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grč­ki Hel­le­nic Su­gar In­dus­try pri­op­ćio je ka­ko je okon­čan pos­tu­pak pri­kup­lja­nja po­nu­da u pro­ce­su pro­da­je po­druž­ni­ca u Sr­bi­ji. U igri su aus­trij­ska Agra­na, fran­cu­sko­hr­vat­ski kon­zor­cij Cris­tal Uni­on Vi­ro te no­vo­sad­ski MK. Iz Vi­ra ne že­le ko­men­ti­ra­ti dok ne do­bi­ju po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju Hel­le­nic Su­gar In­dus­tryja. Hel­le­nic Su­gar u Sr­bi­ji po­sje­du­je dvi­je še­će­ra­ne Cr­ven­ku te Šaj­kaš ko­je su la­ni os­tva­ri­le do­bit od oko 23 mil. eura. Sr­bi­jan­ski me­di­ji su pi­sa­li ka­ko naj­ve­će šan­se ima upra­vo Vi­ro s Cris­tal Uni­onom. Ta­da su pi­smo na­mje­re dos­ta­vi­li i Su­no­ko M. Kos­ti­ća te kom­pa­ni­ja Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća – kao i fran­cu­ski Te­re­os. Vi­ro bi ovom ku­po­vi­nom do­šao do pro­izvod­nje od 200.000 to­na še­će­ra, či­me bi mo­gli po­kri­ti uku­pan iz­voz na eu­rop­sko tr­ži­šte, na ko­je Sr­bi­ja mo­že iz­ves­ti 181.000 to­na. mk/vl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.