Gra­še­vi­ni Be­lje sre­bro

Us­pjeh na De­can­te­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na

naj­u­gled­ni­jem svjet­skom ocje­nji­va­nju vi­na, bri­tan­skom De­can­te­ru, gra­še­vi­na Be­lje, tvrt­ke Vi­na Be­lje iz Kne­že­vih Vi­no­gra­da, osvo­ji­la je sre­br­nu me­da­lju. Vri­jed­no priz­na­nje do­di­je­lje­no je za mla­du gra­še­vi­nu ber­be 2016., i to za tzv. best buy, kva­li­tet­nu bu­te­lju sre­br­ne li­ni­je belj­skih vi­na. “Ova na­gra­da po­t­vr­da je na­šim po­tro­ša­či­ma da u baz­noj li­ni­ji Vi­na Be­lje mo­gu pro­na­ći svjet­sku kva­li­te­tu”, ka­že glav­na eno­lo­gi­nja tvrt­ke Su­za­na Zov­ko. Gra­še­vi­na je naj­pro­da­va­ni­ja vin­ska sor­ta u nas, a u belj­skim vi­no­gra­di­ma njo­me je po­kri­ve­no čak 80% na­sa­da.

PD

Naj­pro­da­va­ni­ja sor­ta u RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.