No­vih auta pro­da­no 22% vi­še ne­go la­ni

Po­lu­go­di­šte Me­đu 32.322 no­vo­re­gis­tri­ra­na do­mi­ni­ra­ju njemačka vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­da­ja

no­vih auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj se la­ga­no opo­rav­lja, o če­mu svje­do­či i sta­tis­ti­ka da je u šest mje­se­ci ove go­di­ne pro­da­no 5935 vo­zi­la vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, a što pred­stav­lja ras­tom od 22,5 pos­to. Pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­je Pro­mo­ci­ja plus, od si­ječ­nja do lip­nja je re­gis­tri­ra­no 32.322 no­va vo­zi­la. Naj­ve­ći tr­žiš­ni udjel i da­lje ima Vol­k­swa­gen, s pro­da­na 4772 no­va auto­mo­bi­la, či­me za­uzi­ma 14,8 pos­to hr­vat­skog tr­ži­šta no­vih put­nič­kih vo­zi­la. Sli­je­de Opel, s tr­žiš­nim udje­lom od 11,4 pos­to i pro­da­nih 3679 auto­mo­bi­la te Ško­da, ko­ja je pro­da­la 3215 auto­mo­bi­la, što je udio od go­to­vo 10 pos­to. Bli­zu tog udje­la na hr­vat­skom tr­ži­štu no­vih auto­mo­bi­la je i Re­na­ult, s pro­da­na 3142 no­va vo­zi­la i udje­lom od 9,7 pos­to. Pe­to mjes­to po bro­ju pro­da­nih no­vih put­nič­kih auto­mo­bi­la dr­ži Ford s pro­da­jom 1994 vo­zi­la, što je udio od 6,2 pos­to. Naj­pro­da­va­ni­ji mo­del bio je Re­na­ult Clio s 1716 pro­da­nih vo­zi­la, a sli­je­de Opel As­tra s 1540 komada te Ško­da Oc­ta­via s 1450 vo­zi­la. Gol­fo­va je pro­da­no 1278 komada.

Re­na­ult Clio naj­pro­da­va­ni­ji u 6 mje­se­ci, s 1716 komada

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.