Vo­de­će tvrt­ke os­tva­ri­le 64% iz­vo­za BiH

Pos­lo­dav­ci La­ni su 743 ve­li­ke kom­pa­ni­je za­poš­lja­va­le 128.181 rad­ni­ka, 26% od ukup­nog bro­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ukup­ni pri­ho­di kom­pa­ni­ja ko­je su uš­le na ovo­go­diš­nje rang-lis­te 100 naj­ve­ćih u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni iz­no­si­li su u 2016. go­di­ni oko 26,4 mi­li­jar­de KM (oko 95,6 ml­rd. ku­na), što je vi­še od 43 pos­to ukup­nih pri­ho­da ko­je je os­tva­ri­lo cje­lo­kup­no BiH gos­po­dar­stvo proš­le go­di­ne, ko­ji su do­seg­nu­li go­to­vo 70 mi­li­jar­di KM (oko 280 ml­rd. ku­na).

To su po­da­ci is­tra­ži­va­nja ko­jeg su pro­ve­le Pos­lov­ne no­vi­ne u sklo­pu pro­jek­ta 100 naj­ve­ćih u gos­po­dar­stvu BiH, ko­jim je obu­hva­će­no 31.554 kom­pa­ni­ja ko­je su pre­da­le za­vr­š­ne ra­ču­ne.

Na rang-lis­ta­ma 100 naj­ve­ćih u BiH po pri­ho­du, do­bi­ti, iz­vo­zu i inves­ti­ci­ja­ma go­to­vin­skog to­ka u 2016. go­di­ni naš­le su se ove go­di­ne 743 ve­li­ke, sred­nje i ma­le ko­map­ni­je. Od to­ga 485 vo­de­ćih je iz Fe­de­ra­ci­je BiH, 256 iz Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i dvi­je iz Brč­ko dis­trik­ta.

Te 743 ve­li­ke kom­pa­ni­je iz­vez­le su 64,4 pos­to od ukup­nog iz­vo­za BiH u 2016. go­di­ni, što ih svr­sta­va me­đu glav­ne no­si­te­lje ra­zvo­ja BiH či­ji ukup­ni iz­voz je iz­no­sio go­to­vo 5,8 mi­li­jar­di KM, dok je cje­lo­kup­ni lanj­ski iz­voz gos­po­dar­stva BiH iz­no­sio oko 9 mi­li­jar­di KM.

La­ni su te naj­ve­će kom­pa­ni­je za­poš­lja­va­le 126.181 rad­ni­ka što je go­to­vo 26% od ukup­nog bro­ja za­pos­le­nih, ko­ji je iz­no­sio 488.099.

Pu­bli­ka­ci­ju 100 naj­ve­ćih u BiH Pos­lov­ne no­vi­ne će obja­vi­ti u ruj­nu, uz ana­li­ze glav­nih sek­to­ra gos­po­dar­stva.

Sve kom­pa­ni­je ko­je bu­du ran­gi­ra­ne u spe­ci­jal­nom iz­da­nju 100 naj­ve­ćih u BiH, ko­ris­ni­ci su Pe­ča­ta 100 naj­ve­ćih u BiH ko­ji kup­ci­ma jam­či kva­li­te­tu, a pos­lov­nim part­ne­ri­ma i druš­tve­noj za­jed­ni­ci po­t­vr­du du­go­roč­ne opre­di­je­lje­nos­ti ra­zvoj­nim stra­te­gi­ja­ma.

95 mi­li­jar­di ku­na iz­no­si­li su pri­ho­di 100 naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja u BiH

FOTOLIA

Proš­le go­di­ne cje­lo­kup­no BiH gos­po­dar­stvo bi­lje­ži 280 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.