Re­kord­na do­bit i smje­na In­te­la na vr­hu

Tro­mje­se­čje za pam­će­nje Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju da će Sam­sung obja­vi­ti iz­vr­s­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Re­zul­ta­ti juž­no­ko­rej­skog Sam­sun­ga za dru­go tro­mje­se­čje bit će za pam­će­nje. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa, kom­pa­ni­ja će obja­vi­ti naj­ve­ću kvar­tal­nu do­bit u po­vi­jes­ti. No, to ni­je sve. Us­pon pos­lo­va­nja s me­mo­rij­skim či­po­vi­ma re­zul­ti­rat će pre­uzi­ma­njem kru­ne od ame­rič­kog In­te­la kao vo­de­ćeg pro­izvo­đa­ča pro­ce­so­ra po pri­ho­di­ma. Ope­ra­tiv­na do­bit u raz­dob­lju od trav­nja do lip­nja na­vod­no će sko­či­ti 67 pos­to na 11,4 mi- li­jar­di do­la­ra, po­ka­zu­je an­ke­ta me­đu 18 ana­li­ti­ča­ra. Što­vi­še, is­ta an­ke­ta pre­dvi­đa još vi­šu do­bit u tre­ćem tro­mje­se­čju.

Skok do­bi­ti di­je­lom je zas­lu­ga do­bre pro­da­je te­le­fo­na Ga­laxy S8 pred­stav­lje­nog u trav­nju. Pre­ma pro­cje­na­ma ana­li­ti­ča­ra To­ma Kan­ga, do kra­ja pr­ve go­di­ne na tr­ži­štu taj će mo­bi­tel ku­pi­ti oko 49 mi­li­ju­na lju­di što je u skla­du s is­to­vjet­nim us­pje­hom Ga­laxy S7. U ko­lo­vo­zu bi se u tr­go­vi­na­ma tre­bao na­ći Ga­laxy No­te 8 ko- ji će mo­ra­ti vra­ti­ti po­vje­re­nje na­kon de­bak­la s Ga­laxy No­te 7 u ko­jem se ba­te­ri­ja vi­še pu­ta za­pa­li­la.

Pe­ter Lee iz NH Inves­t­ment & Se­cu­ri­ti­es pre­dvi­đa da će Sam­sung od dru­gog tro­mje­se­čja pos­ta­ti vo­de­ći u tr­žiš­nom udje­lu u pro­ce­so­ri­ma. Naj­ra­ni­je u pe­tak Sam­sung će obja­vi­ti smjer­ni­ce za kvar­tal­ne re­zul­ta­te. De­talj­no fi­nan­cij­sko iz­vješ­će za dru­go tro­mje­se­čje kom­pa­ni­ja će obja­vi­ti kra­jem ovo­ga mje­se­ca.

Pro­fit na 11,4 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.