Obve­za obja­ve pla­će­nog po­re­za

Tran­s­pa­rent­nost Eu­ro­par­la­ment usvo­jio pri­jed­log

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je bit će obvez­ne obja­vi­ti ko­li­ko su upla­ti­le u pro­ra­čun u sva­koj dr­ža­vi gdje pos­lu­ju

Zas­tup­ni­ci Europ­skog par­la­men­ta usvo­ji­li su pri­jed­log ko­ji obve­zu­je mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je na jav­nu obja­vu in­for­ma­ci­ja o pla­će­nom po­re­zu u sva­koj zem­lji, s mo­gu­ćim iz­u­ze­ćem u slu­ča­ju ko­mer­ci­jal­no osjet­lji­vih in­for­ma­ci­ja. Pri­jed­log za­ko­na ima za cilj po­ve­ća­ti po­rez­nu tran­s­pa­rent­nost pru­ža­ju­ći jav­nos­ti sli­ku o po­re­zi­ma ko­je pla­ća­ju mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je i gdje se ti po­re­zi pla­ća­ju.

Pre­ma pred­lo­že­nim mje­ra­ma, po­da­ci o po­re­zu na do­bit mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja s ukup­nim glo­bal­nim pro­me­tom od naj­ma­nje 750 miEu­rop­ski li­ju­na eura bi­li bi objav­lje­ni u za­jed­nič­kom obras­cu u sva­koj po­rez­noj ju­ri­sdik­ci­ji u ko­joj je kom­pa­ni­ja ili nje­zi­na po­druž­ni­ca dje­lo­va­la. Ti će po­da­ci bi­ti bes­plat­ni i jav­no dos­tup­ni na web stra­ni­ci kom­pa­ni­je. Kom­pa­ni­ja će ta­ko­đer bi­ti od­go­vor­na za pod­no­še­nje iz­vješ­ća u jav­nom re­gis­tru za ko­ji bi bi­la od­go­vor­na Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

Zas­tup­ni­ci su ta­ko­đer usvo­ji­li mje­re za­šti­te ko­mer­ci­jal­no osjet­lji­vih in­for­ma­ci­ja, do­pu­šta­ju­ći dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma odo­bra­va­nje iz­u­ze­ća kod pru­ža­nja jed­ne ili vi­še in­for­ma­ci­ja. Ta će se iz­u­ze­ća ob­nav­lja­ti jed­nom go­diš­nje i pri­mje­nji­vat će se sa­mo u nadležnosti dr­ža­ve čla­ni­ce ko­ja odo­bra­va iz­u­ze­će.

Za­kon je osmiš­ljen ka­ko bi ot­klo­nio iz­bje­ga­va­nje pla­ća­nja po­re­za. Tro­šak ne­pla­ća­nja po­re­za ko­šta dr­ža­ve čla­ni­ce iz­me­đu 50 i 70 mi­li­jar­di eura go­diš­nje, na­vo­di Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

TRO­ŠAK NE­PLA­ĆA­NJA PO­RE­ZA DR­ŽA­VE ČLA­NI­CE EU­ROP­SKE UNI­JE STO­JI IZ­ME­ĐU 50 I 70 MI­LI­JAR­DI EURA GO­DIŠ­NJE

REUTERS

par­la­ment tra­ži pre­da­ju po­da­ta­ka i re­gis­tru Eu­rop­ske ko­mi­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.