Vol­vo će od 2019. pro­izvo­di­ti sa­mo elek­trič­ne i hi­brid­ne auto­mo­bi­le

Ra­skid s naf­tom Šved­ska kom­pa­ni­ja pr­va naj­a­vi­la elek­tro za­okret

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Šved­ski

pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Vol­vo od 2010. u vlas­niš­tvu ki­ne­skog Ge­elyja obja­vio je u sri­je­du ka­ko će svi nje­go­vi mo­de­li pred­stav­lje­ni na­kon 2019. bi­ti na elek­trič­ni ili hi­brid­ni po­gon. “Ovo oz­na­ča­va kraj auto­mo­bi­la po­kre­ta­nih is­klju­či­vo mo­to­rom na unu­tar­nje sa­go­ri­je­va­nje”, iz­ja­vio je u prop­će­nju iz­vr­š­ni di­rek­tor Ha­kan Sa­mu­el­sson, pre­no­si Reuters. Pet no­vih mo­de­la pred­stav­lje­nih iz­me­đu 2019. i 2021. bit će u pot­pu­nos­ti elek­trič­ni. “Tih pet mo­de­la bit će na­do­mje­šte­no s pa­le­tom ben­zin­skih i di­zel­skih hi­brid­nih op­ci­ja u svim mo­de­li­ma”, do­da­ju u Vol­vu.

Plan ovog pro­izvo­đa­ča pr­vi je ta­kav me­đu ve­li­kim pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la jer je jas­no pos­ta­vio vre­men­ski ho­ri­zont na­pu­šta­nja tra­di­ci­onal­ne teh­no­lo­gi­je unu­tar­njeg sa­go­ri­je­va­nja. Pod­sje­ti­mo, u Vol­vu su u po­s­ljed­njih se­dam go­di­na, ka­da ih je Ge­ely ku­pio od For­da, inves­ti­ra­li ve­lik no­vac u ra­zvoj no­vih mo­de­la i ob­no­vu pro­izvod­nih po­go­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.