Ja­dran­ska za ku­nu ide u ru­ke dr­žav­ne ban­ke?

Plan B Inves­ti­tor s fi­nan­cij­ski atrak­tiv­nom po­nu­dom ni­je mo­gao do­ka­za­ti po­ri­jek­lo nov­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Iz DAB-a po­ru­ču­ju ka­ko tre­nut­no ra­de na al­ter­na­tiv­nom rje­še­nju prodaje ban­ke, a o to­me će ‘ubr­zo mo­ći in­for­mi­ra­ti jav­nost’

Kre­nu­lo je s pet pi­sa­ma na­mje­re inves­ti­to­ra ko­ji su pri­je če­ti­ri mje­se­ca is­ka­za­li ini­ci­jal­ni in­te­res za su­dje­lo­va­nje u na­tje­ča­ju za Ja­dran­sku ban­ku. Tri­ma je omo­gu­će­no i du­bin­sko sni­ma­nje. No, i rok za pod­no­še­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da is­te­kao je pri­je go­to­vo dva mje­se­ca, a prem­da se u to do­ba tvr­di­lo da je jed­na po­nu­da fi­nan­cij­ski za­do­vo­lja­va­ju­ća i vri­jed­na do­dat­nih pre­go­vo­ra i raz­ma­tra­nja, pri­lič­no je jas­no da je neg­dje oz­bilj­no za­pe­lo.

Ako je fi­nan­cij­ski bi­la pri­hvat­lji­va, zna­či da je za­pe­lo na pro­fi­lu kup­ca i ‘fit & pro­per’ zah­tje­vi­ma. Da je to­me ta­ko, i da se u po­tra­zi za no­vim vlas­ni­kom ban­ke na­kon sa­na­ci­je pro­ve­de­ne pre­ma no­vim europ­skim pra­vi­li­ma pre­la­zi na plan B, po­t­vr­di­li su nam i u Dr­žav­noj agen­ci­ji za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju.

Na­kon jav­nog po­zi­va i pro­ve­de­nih pos­tu­pa­ka du­bin­skog sni­ma­nja, Agen­ci­ja je od jed­nog po­ten­ci­jal­nog inves­ti­to­ra za­pri­mi­la iz­u­zet­no atrak­tiv­nu fi­nan­cij­sku po­nu­du (po­nu­đe­nu ci­je­nu i do­dat­nu do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju) za pro­da­ju di­oni­ca Ja­dran­ske ban­ke. No, bu­du­ći da u dalj­njem pos­tup­ku Po­vje­rens­tvo ni­je us­pje­lo ne­dvoj­be­no ut­vr­di­ti iden­ti­tet po­ten­ci­jal­nog inves­ti­to­ra kao ni po­ri­jek­lo po­nu­đe­nih sred­sta­va, Agen­ci­ja je od­lu­či­la od­bi­ti za­prim­lje­nu po­nu­du”, od­go­vo­ri­la je na naš upit Ma­ri­ja Hre­bac, di­rek­to­ri­ca DABa. Tre­nut­no, ka­žu, ra­de na al­ter­na­tiv­nom rje­še­nju prodaje Ban­ke, a o to­me će “ubr­zo mo­ći in­for­mi­ra­ti jav­nost”.

Ka­ko nes­luž­be­no saz­na­je­mo, ne­su­đe­ni stra­ni inves­ti­tor bio je po­nu­dio 111 mi­li­ju­na ku­na za 100 pos­to di­oni­ca ban­ke, a us­to se obve­zao i na 300 mi­li­ju­na ku­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­je. Pod­sje­ti­mo, bu­du­ći da je ban­ka na­kon sa­na­ci­je na pro­da­ju po­nu­đe­na s te­melj­nim ka­pi­ta­lom od 50 mi­li­ju­na ku­na, ali i s 1,8 mi­li­jar­di ku­na bi­lan­ce ko­ja je pret­hod­no očiš­će­na od tzv. lo­ših kre­di­ta (oni su iz­dvo­je­ni u po­seb­no druš­tvo (SPV) za uprav­lja­nje ne­pri­ho­du­ju­ćom imo­vi­nom), u DABu su na sa­mom po­čet­ku pro­ce­sa prodaje ra­ču­na­li da je fer vri­jed­nost ban­ke od­nos­no nje­zi­ne ak­ti­ve re­al­no znat­no ve­ća od knji­go­vod­stve­ne vri­jed­nos­ti (50 mil. ku­na). Osim to­ga, oči­to su ra­ču­na­li da će inves­ti­to­ri uz či­nje­ni­cu da ta ban­ka dr­ži tre­ći­nu tržišta na po­dru­čju Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je va­lo­ri­zi­ra­ti i nje­zin po­ten­ci­jal ras­ta, po­se­bi­ce s ob­zi­rom na tu­ris­tič­ki za­mah.

No, osim što ban­kar­ski sek­tor op­će­ni­to inves­ti­tor­ski oči­to ni­je ja­ko atrak­ti­van, ti­je- ku prodaje ban­ke za­si­gur­no ni­je pri­do­ni­je­lo ni to što je ne­po­sred­no uoči ro­ka za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa po­li­ci­ja upri­li­či­la uhi­će­nja vi­še ru­ko­vo­de­ćih lju­di iz ban­ke zbog sum­nji u kaz­ne­na dje­la.

Ka­ko bi­lo, u Vla­di su se oči­to pre­ba­ci­li na plan B, a to za­si­gur­no ni­je lik­vi­da­ci­ja. U Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja po­ku­ša­li smo saz­na­ti ko­je su tre­nut­no op­ci­je na sto­lu, no do za­klju­če­nja Pos­lov­nog dnev­ni­ka ni­smo do­bi­li od­go­vor. Me­đu­tim, me­đu fi­nan­ci­ja­ši­ma se naj­iz­gled­ni­jim smje­rom sma­tra pre­pu­šta­nje Ja­dran­ske ban­ke jed­noj od dvi­ju pre­os­ta­lih ba­na­ka u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, i to vje­ro­jat­no za ku­nu. Re­al­ni­jim dr­že da to, ba­rem u ovom ko­ra­ku, bu­de Cro­atia ban­ka. Ka­ko je ci­je­lo vri­je­me za­pra­vo bi­lo upit­no ho­će li no­vi li pos­to­je­ći igra­či na do­ma­ćem ban­kar­skom tr­ži­štu s ka­pa­ci­te­tom za pre­uzi­ma­nje ili pri­pa­ja­nje ban­ke uop­će bi­ti volj­ni uklju­či­va­ti se u pro­ces prodaje, ne­ki su ra­ču­na­li da bi za Cro­ati­ju to mo­gao bi­ti do­dat­ni po­ti­caj da svo­ju kan­di­da­tu­ru is­tak­ne već u na­tje­ča­ju.

Ka­ko bi­lo, Ja­dran­ska i Cro­atia obje­di­nje­ne zna­či­le bi oko 4,5 mi­li­jar­de ku­na ak­ti­ve. A oni ko­ji već ot­pri­je go­vo­re ka­ko s as­pek­ta tro­ško­va i efi­kas­nos­ti ni­je baš naj­ra­ci­onal­ni­je ima­ti dvi­je ili tri ban­ke u dr­žav­nom vlas­niš­tvu idu i ko­rak da­lje: s Hr­vat­skom po­štan­skom ban­kom do­la­zi se do ban­ke do ne­kih 24 mi­li­jar­de ku­na ak­ti­ve. Za po­če­tak, os­ta­je vi­dje­ti ho­će li Vla­din plan B u smje­ru Cro­ati­je.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Ma­ri­ja Hre­bac, čel­ni­ca DAB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.