Ivan Pa­la­di­na, IGH

Na­ša naj­ve­ća vri­jed­nost je zna­nje vi­še od 300 in­že­nje­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE - SU­ZA­NA VA­RO­ŠA­NEC

Ima­mo 55% vi­še ugo­vo­ra, ugo­vo­ri­li smo 150% vi­še pos­lo­va (go­to­vo 50% u ino­zem­s­tvu), a da ni­je bi­lo ras­ta na ino tr­ži­štu, gdje smo os­tva­ri­li 30% pri­ho­da, ne bi bi­lo ova­ko zna­čaj­no­ga ras­ta pri­ho­da

Ivan Pa­la­di­na, 34-go­diš­nji pred­sjed­nik Upra­ve po­no­vo us­pješ­nog Ins­ti­tu­ta IGH, ključ­ni čo­vjek za sto­ti­ne mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne pos­lo­ve ru­skog po­du­zet­ni­ka i ve­ćin­skog vlas­ni­ka Ser­ge­ja Glja­del­ki­na, u raz­go­vo­ru za Pos­lov­nid­nev­nik ot­kri­va ka­ko je na­kon kri­ze sta­bi­li­zi­ra­no pos­lo­va­nje tvrt­ke.

S pre­uzi­ma­njem funk­ci­je pred­sjed­ni­ka Upra­ve IGH i na­kon pred­ste­čaj­ne na­god­be naj­a­vi­li ste da će se po­čet­kom 2017. vi­dje­ti zna­čaj­ni po­ma­ci Ins­ti­tu­ta. Gdje je IGH da­nas?

Mo­je se naj­a­ve os­tva­ru­ju. Pro­ci­je­nio sam da će s po­čet­kom ove go­di­ne za­po­če­ti dru­go vri­je­me za IGH i zna­čaj­no bo­lje pos­lo­va­nje te da će se mno­gi ču­di­ti odak­le ovi re­zul­ta­ti, ali da će­mo mi zna­ti. Re­kao sam ta­da da nas če­ka i te­ška 2016., jer na­ime, 2015. smo za­vr­ši­li s ne­ga­tiv­nim ope­ra­tiv­nim re­zul­ta­tom od 10 mi­li­ju­na ku­na. U 2016, s ob­zi­rom na sta­nje ugo­vo­ra, na­pra­vi­li smo pr­vu ve­li­ku raz­li­ku: sma­nji­li smo broj za­pos­le­ni­ka za njih ukup­no 100, pro­ve­li pro­gram zbri­nja­va­nja te smo go­di­nu za­vr­ši­li s po­zi­tiv­nom EBIT­DA od 13 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­na 2016. za nas je zna­či­la pr­vu go­di­nu ras­ta pri­ho­da na­kon 7 go­di­na pa­da. Ono što je još zna­čaj­ni­je ti­če se sta­nja na­ših ak­tiv­nih ne­iz­vr­še­nih ugo­vo­ra na po­čet­ku 2017. u od­no­su na po­če­tak 2016. Na­ime, ima­mo 55% vi­še ugo­vo­ra i to za­to što smo la­ni ugo­vo­ri­li 150% vi­še pos­lo­va ne­go prek­la­ni, od če­ga se go­to­vo 50% od­no­si na ino­zem­s­tvo.

Je li ta ključ­na raz­li­ka ujed­no i smjer ko­jim će se IGH da­lje ra­zvi­ja­ti?

Sva­ka­ko. Re­zul­tat na­še iz­voz­ne ori­jen­ta­ci­je je rast pri­ho­da u pr­vom kvar­ta­lu od 30%, za­tim 6,5 mil. ku­na iz­no­si EBIT­DA, što je ne­što iz­nad bu­dže­ti­ra­nog za 2017., ob­zi­rom na to da pla­ni­ra­na EBIT­DA za ovu go­di­nu iz­no­si 25 mil. ku­na. I ono što je ključ­no – 30% pri­ho­da os­tva­ri­li smo na stra­nim tr-

ži­šti­ma, dok je, us­po­red­be ra­di, IGH u zad­njih 78 go­di­na imao is­pod 10% pri­ho­da iz ino­zem­s­tva. Da ni­je bi­lo tog ras­ta u pr­vom kvar­ta­lu na ino tr­ži­šti­ma ne bi bi­lo ova­ko zna­čaj­nog ras­ta pri­ho­da. No, slje­de­ća kva­li­ta­tiv­na raz­li­ka je to što 30% vi­še pri­ho­da os­tva­ru­je­mo s 20% ma­nje za­pos­le­ni­ka. U od­no­su na naj­bo­lje da­ne kad je IGH za­poš­lja­vao 1000 lju­di, da­nas je u Gru­pi ne­što vi­še od 500 dje­lat­ni­ka.

O ko­jim je sve tr­ži­šti­ma ri­ječ i ko­ja su va­ma glav­na?

Ak­tiv­ni smo na 10ak tr­ži­šta; u Slo­ve­ni­ji, Ita­li­ji, Hr­vat­skoj, BiH, Cr­noj Go­ri, Sr­bi­ji, Gru­zi­ji i Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji te na Ko­so­vu, no tri su nam glav­na: Gru­zi­ja, BiH i Ko­so­vo. Ak­tiv­no pri­pre­ma­mo po­nu­de i za de­set­ke ten­de­ra oz­bilj­nih ve­li­či­na. Osim na ključ­nim tr­ži­šti­ma, ten­de­ri­rat će­mo i u zem­lja­ma po­put Ukra­ji­ne, Ma­ke­do­ni­je, Al­ba­ni­je i Ira­ka. Upra­vo oče­ku­je­mo re­zul­ta­te 4 pre­da­na na­tje­ča­ja gdje smo uš­li u uži iz­bor za pos­lo­ve pro­sječ­no vri­jed­ne iz­me­đu 4 i 6 mi­li­ju­na eura. U Ma­ke­do­ni­ji je po­sri­je­di ten­der za nad­zor grad­nje auto­ces­te, u BiH za nad­zor i vo­đe­nje pro­jek­ta TE, ai u Gru­zi­ji se na­tje­če­mo za no­ve pos­lo­ve.

Ka­ko ste uš­li na tr­ži­šte Gru­zi­je i kak­va je nje­go­va per­s­pek­ti­va?

Vi­še od go­di­nu da­na ba­vi­mo se Gru­zi­jom gdje smo os­no­va­li oz­bilj­nu po­druž­ni­cu u ko­joj ra­di oko 40 za­pos­le­ni­ka, od to­ga 10ak hr­vat­skih i 20ak lo­kal­nih in­že­nje­ra. Su­dje­lo­va­li smo u ni­zu ten­de­ra, i na po­čet­ku ni­smo baš bi­li us­pješ­ni. Za nas je Gru­zi­ja ve­lik iz­a­zov jer pla­no­vi inves­ti­ci­ja u ces­tov­noj in­fras­truk­tu­ri u slje­de­ćih pet go­di­na iz­no­se 4 mi­li­jar­de eura. Ko­li­ko je to za­nim­lji­vo tr­ži­šte za nas po­ka­zu­je us­po­red­ba sa za­vr­še­nim hr­vat­skim inves­ti­cij­skim cik­lu­som u ces­to­grad­nji ko­ji je iz­no­sio 6 mi­li­jar­di eura. Us­pje­li smo ugo­vo­ri­ti pet pro­je­ka­ta, svi su u po­dru­čju ces­to­grad­nje gdje smo i naj­kom­pe­tent­ni­ji nad­zor i pro­jek­ti­ra­nje, a do­no­se nam 17% pri­ho­da u 1. kvar­ta­lu. S ob­zi­rom na to da smo sve ugo­vo­re pot­pi­sa­li kra­jem 2016. i s re­ali­za­ci­jom po­če­li na po­čet­ku 2017., kao i s ob­zi­rom na zna­čaj­ne pro­jek­te za Gru­zi­ju, naš je mak­si­mal­ni fo­kus na to­me da kva­li­tet­no iz­vr­ši­mo te ugo­vo­re. A ka­ko se osje­ća­mo si­gur­ni i uvje­re­ni da vla­da­mo si­tu­aci­jom, vje­ru­jem da mo­že­mo odra­di­ti još pos­lo­va u pro­jek­ti­ma ko­je pri­pre­ma­ju.

Ka­ko se ra­zvi­ja­ju ak­tiv­nos­ti IGH-a u Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji?

Na­ža­lost ne mo­že­mo se po­hva­li­ti da ra­di­mo na pro­jek­ti­ma u ces­tov­noj in­fras­truk­tu­ri. Iz­ni­man trud smo ulo­ži­li, ali ni­je uro­di­lo plo­dom, iako sam si­gu­ran da će se i to do­go­di­ti, sa­mo je pi­ta­nje vre­me­na.

Rek­li ste i da je 2017. te­ška go­di­na u fi­na­cij­skom smis­lu. Što bis­te is­tak­nu­li kao glav­ni raz­log?

Ne tre­ba smet­nu­ti s uma, bez ob­zi­ra na zna­čaj­na po­bolj­ša­nja i sta­bil­nu si­tu­aci­ju, da je ova i slje­de­ća go­di­na zna­čaj­na po pi­ta­nju obve­za iz pred­ste­čaj­ne na­god­be. Do­bav­lja­či­ma, Po­rez­noj upra­vi i os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma re­do­vi­to vra­ća­mo dug te je do­sad pod­mi­re­no ne­što vi­še od 120 mil. ku­na, uklju­ču­ju­ći i ka­ma­te fi­nan­cij­skim vje­rov­ni­ci­ma, od če­ga vi­še od 100 mi­li­ju­na u go­to­vi­ni. No, ove go­di­ne po­či­nje obve­za vra­ća­nja glav­ni­ce. Ri­ječ je o na­šim obve­za­ma iz PSN, po 34 mil. ku­na go­diš­nje za 2017. i 2018. Oko 13 mil. ku­na go­diš­nje tre­ba­mo vra­ti­ti do­bav­lja­či­ma i Po­rez­noj upra­vi, a ne­što ma­nje od 21 mi­li­jun fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Una­toč či­nje­ni­ci da nam se već od kra­ja 2018 (na­kon ove dvi­je go­di­ne vi­so­kih obve­za) go­diš­nje obve­ze po PSN zna­čaj­no sma­nju­ju i za 2019. iz­no­se oko 19 mil. ku­na i po­tom su sva­ke go­di­ne sve ni­že, Upra­va je u po­s­ljed­njih 78 mje­se­ci, što smo i naj­a­vi­li u GFI, ulo­ži­la iz­nim­ne na­po­re da se ope­ra­tiv­ni cash flow tvrt­ke ras­te­re­ti tih obve­za i da se nji­hov iz­nos zna­čaj­no sma­nji. Ra­di­mo na do­dat­nom fi­nan­cij­skom res­truk­tu­ri­ra­nju i mo­ram priz­na­ti da sam u ovom tre­nut­ku vr­lo op­ti­mis­ti­čan u po­gle­du is­ho­da. No, još ne mo­gu iz­ni­je­ti po­je­di­nos­ti.

Pred za­vr­šet­kom je vaš ve­li­ki pro­jekt u ces­to­grad­nji na Ko­so­vu. Što da­lje ta­mo pla­ni­ra­te?

Ak­tiv­no pra­ti­mo tr­ži­šte Ko­so­va gdje su hr­vat­ske tvrt­ke iz­nim­no do­bro­doš­le. Pri­pre­ma­ju ve­li­ke pro­jek­te u ces­tov­noj i že­ljez­nič­koj in­fras­truk­tu­ri, ta­ko da vje­ru­jem da će nam Ko­so­vo bi­ti u pr­vih 5 tr­ži­šta i u na­red­nom raz­dob­lju.

Gdje je IGH da­nas u Hr­vat­skoj u od­no­su na naj­bo­lje go­di­ne?

Kad go­vo­ri­mo o ulo­zi IGH ne­kad i da­nas na do­ma­ćem gra­đe­vin­skom tr­ži­štu, ne­za­obi­laz­na či­nje­ni­ca je da smo pre­po­lo­vi­li svo­je ka­pa­ci­te­te u od­no­su na naj­bo­lje go­di­ne. Či­nje­ni­ca je i da je kri­za bi­la uz­ro­ko­va­na po­greš­nim inves­ti­cij­skim od­lu­ka­ma i kri­vim taj­min­gom što je utje­ca­lo na re­pu­ta­ci­ju IGH. Da­nas sam čvr­sto uvje­ren da na­še ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje utje­če na vra­ća­nje re­pu­ta­ci­je i to se vi­di sva­kod­nev­no. Bez ob­zi­ra na te­ški pe­ri­od, ti­je­kom nje­ga i po­go­to­vo da­nas IGH ni­je je­dan od ključ­nih su­di­oni­ka gra­đe­vin­skog in­fras­truk­tur­nog tr­ži­šta u Hr­vat­skoj, ne­go je klju­čan. Ima­mo vi­še od 300 in­že­nje­ra, a slje­de­ći su­di­onik na tr­ži­štu ma­nje od 50. U re­gi­onal­nim ok­vi­ri­ma, a ne sa­mo u Li­je­poj na­šoj, ri­ječ je o zna­čaj­nim re­sur­si­ma i to je za­pra­vo je­di­na vri­jed­nost. Zna­nje i kom­pe­ten­ci­je na­ših in­že­nje­ra su res­pek­ta­bil­ni, što se­bi i dru­gi­ma sva­kod­nev­no do­ka­zu­je­mo. Hr­vat­ska je na­ma i da­lje tr­ži­šte na ko­jem os­tva­ru­je­mo 70% pri­ho­da, ali će taj udio, ne i iz­nos, pa­da­ti. Proš­li smo naj­te­ži pe­ri­od te u 6 go­di­na oče­ku­je­mo gra­đe­vin­ske ra­do­ve vri­jed­ne od 6 do 7 mi­li­jar­di eura iz EU fon­do­va u seg­men­tu vo­da i odvod­nje, gos­po­da­re­nja ot­pa­dom te že­ljez­nič­ke in­fras­truk­tu­re, a u ces­tov­noj kre­će pro­jekt Pe­lje­škog mos­ta. Pro­cje­nju­je­mo da je ve­li­či­na tr­ži­šta in­že­njer­skih us­lu­ga go­to­vo po­la mi­li­jar­de ku­na go­diš­nje sa­mo iz EU pro­je­ka­ta, bez pri­vat­nih i dru­gih jav­nih pro­jek­ta.

Vje­ru­je­te da će­mo bi­ti us­pješ­ni u pov­la­če­nju?

Čvr­sto vje­ru­jem da je pred na­ma pe­ri­od po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti, s ad­mi­nis­tra­ci­jom ori­jen­ti­ra­nom na inves­ti­ci­je, in­fras­truk­tu­ru i ra­zvoj gos­po­dar­stva. Dr­žav­na ad­mi­nis­tra­ci­ja je i zna­čaj­no po­ve­ća­la ka­pa­ci­te­te za priv­la­če­nje EU sred­sta­va, i moj od­go­vor je: da.

Kak­vom vi­di­te ulo­gu IGH u od­no­su na pro­jekt Pe­lje­ški most?

Pe­lje­ški most je vr­sta pro­jek­ta u ko­jem bi IGH mo­rao ima­ti odre­đe­nu ulo­gu. Vje­ru­jem da će­mo u re­ali­za­ci­ji su­dje­lo­va­ti s ba­rem ne­kom od na­ših us­lu­ga.

Ka­ko ste se or­ga­ni­zi­ra­li u po­gle­du po­ve­ća­nja ka­pa­ci­te­ta zna­nja u pro­jek­ti­ma u ko­ji­ma do­sad IGH ni­je bio, od ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re, uprav­lja­nja i gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, do fi­nan­ci­ra­nja i sa­vje­to­va­nja u fi­nan­ci­ra­nju iz EU fon­do­va?

Os­no­va­li smo Odjel za sa­vje­to­va­nje u EU fon­do­vi­ma, os­na­ži­li se do­dat­nim struč­nja­ci­ma iz po­dru­čja te već pru­ža­mo teh­nič­ku po­moć sek­to­ri­ma za­šti­te oko­li­ša, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re kroz pot­po­ru u ko­ri­šte­nju sred­sta­va na pro­jek­ti­ma su­fi­nan­ci­ra­nim iz EU. U po­dru­čju hi­dro­teh­ni­ke su­dje­lu­je­mo u de­se­ci­ma aglo­me­ra­ci­ja, što­vi­še taj seg­ment na­ših us­lu­ga je slje­de­ća ključ­na per­s­pek­ti­va IGH kad go­vo­ri­mo o iz­vo­zu u bu­du­ćem raz­dob­lju. Op­će­ni­to je pred po­du­ze­ćem in­ten­ziv­ni­ji pe­ri­od ula­ga­nja u ja­ča­nje re­sur­sa i edu­ka­ci­je.

Ka­ko objaš­nja­va­te mi­nus IGH od oko 60 mil. ku­na u 2016., o če­mu će da­nas od­lu­či­va­ti skup­šti­na di­oni­ča­ra?

To je re­zul­tat vri­jed­nos­nog us­kla­đe­nja ne­kret­ni­na u na­šoj bi­lan­ci te ne utje­če na ope­ra­tiv­ni re­zul­tat, a ni­ti na nov­ča­ni ti­jek.

U ko­joj je fa­zi pro­jekt Ku­pa­ri?

IGHu je po­vje­re­no cje­lo­kup­no vo­đe­nje inves­ti­cij­skog pro­jek­ta Ku­pa­ri pa je to na­ša no­va re­fe­ren­ca u smis­lu na­do­grad­nje zna­nja i kom­pe­ten­ci­ja. Oče­ku­je­mo i vje­ru­je­mo da će­mo i u dalj­njim fa­za­ma pro­jek­ta su­dje­lo­va­ti i s dru­gim us­lu­ga­ma pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti vi­še de­se­ta­ka mi­li­ju­na ku­na.

Ka­ko to ko­men­ti­ra­te i kao di­rek­tor te suv­las­nik Ave­nue ula­ga­nja?

Na­la­zi­mo se u za­vr­š­nom di­je­lu pri­prem­ne fa­ze pro­jek­ta, u za­vr­š­ni­ci re­vi­zi­je mas­ter pla­na i kon­cep­ta pro­jek­ta. Za­po­če­li smo pro­ces pro­jek­ti­ra­nja, sa­či­ni­li ge­odet­ski sni­mak sta­nja svih obje­ka­ta, ba­ti­me­tri­ju, kon­zer­va­tor­ski ela­bo­rat za ho­tel Grand i de­set­ke dru­gih po­treb­nih pri­prem­nih rad­nji i stu­di­ja. Pro­jekt uk­la­nja­nja pos­to­je­ćih obje­ka­ta, osim ho­te­la Grand, u za­vr­š­noj je fa­zi i kra­jem ove go­di­ne bi­ti sprem­ni za po­če­tak ru­še­nja. Pro­jek­ti­ra­nje će­mo za­vr­ši­ti u 12 mje­se­ci i sre­di­nom 2018. po­čet će­mo s gra­đe­njem. Vje­ru­je­mo da će no­vi elit­ni re­sort za­sja­ti u 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.